1. ELTÉRHET A MUNKÁLTATÓ AZ MT. RENDELKEZÉSEITŐL?

Igen, a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek. Nem teljesen egyértelmű ezen rendelkezés, azonban véleményem szerint ezen időszakban a felek bármilyen rendelkezésben szabadon megállapodhatnak, például meghatározhatják, hogy

 1. mit minősítenek a 12-es kérdésben kifejtettek alapján elhárítatlan külső oknak,
 2. mikor jár díjazás a munkavállalónak munkavégzés hiányában,
 3. mi minősül igazolatlan távollétnek,
 4. csökkentet munkabér és munkaidő (nem egyértelmű, hogy akár minimálbérnél alacsonyabb bérben is megállapodhatnak-e a felek),
 5. új munkarendben, amelyben a felek nem kötelesek betartani az Mt. szerinti munkaidő beosztást (pl. megállapodhatnak abban hogy egy adott műszak folyamatosan a munkavégzési helyen tartózkodik egy hétig és egymást váltják a műszakok).

Nem egyértelmű, hogy ezen megállapodások alkalmazhatóak lesznek-e a veszélyhelyzet után is, tehát megállapodhat-e a munkáltató jelenleg abban, hogy fizeti a veszélyhelyzet alatt a munkabért, azzal, hogy a veszélyhelyzetet követően például a munkavállaló az Mt. szabályainál többet fog dolgozni, például napi 13 órát, kevesebb pihenőidővel.

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete tartalmazza, hogy a fenti rendelkezésekkel kapcsolatos további részletszabályokat a Kormány rendeletekben határozza meg. Remélhetőleg egyértelművé teszi a fentiekben ismertetett kérdéseket.

2. KÖTELES A MUNKÁLTATÓ A VESZÉLYHELYZETRE TEKINTETTEL JÁRULÉKOT FIZETNI?

A veszélyhelyzetre tekintettel közteher mentesítést rendelt el a Kormány az alábbi TEÁOR- és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre – ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),

f ) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

2020. március, április, május és június hónapokra a fenti munkáltatóknak: 

a) a szociális hozzájárulási adót nem kell fizetniük, 

b) munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy, 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni,

c) szakképzési hozzájárulást nem kell fizetni, és

d) csökkentett összegű rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak 2020. március 24-t megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

A Kormány egyéb cégformáknál is adófizetési mentesítéseket vezetett be, azonban ezeket nem vizsgáltuk.

A többi ágazatban amennyiben munkabér kötelezettség áll fenn, akkor kötelező a járulékfizetés.

3. A BOLTOK KORÁBBI BEZÁRÁSA MIATT HOGYAN KÖTELES FOGLALKOZTATNI A MUNKÁLTATÓ A KERESKEDELEMBEN DOLGOZÓKAT?

A 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet alapján 2020. március 17-től az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletben, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.

Ugyanezen szabály vonatkozik a vendéglátó egységekre (étterem, kávézó stb.), azzal, hogy a vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

A fentiek alapján a tilalmak nem vonatkoznak a fenti ágazatban foglalkoztatottakra, tehát a munkatársak jogosultak 15.00 óra és 06.00 között az üzlethelyiségben, vendéglátó egységben tartózkodni, ezáltal lehetőség van ezen időszakban leltározni, pakolni, takarítani stb. 

A munkáltatók a munkatársak létszámát az eddig hatályos nyitva tartások alapján határozták meg. A jelenlegi változások következtében a munkáltatók nem fogják tudni az összes munkatársat a rájuk előírt teljes munkaidőben foglalkoztatni. Nem egyértelmű, hogy azon időszakra, amelyben nem tudja a munkáltató foglalkoztatni a munkavállalót jár-e alapbér.

Véleményem szerint a munkáltató köteles az alábbiakat megvizsgálni:

 1. 15 órát követően tudja-e foglalkoztatni az adott munkatársat egyéb tevékenységre (pl. leltározás, takarítás, pakolás, stb.), vagy
 2. munkaidő-keretben foglalkoztatottak esetén át tudja-e úgy szervezni a munkaidőt, hogy a kieső munkaidőre a pihenőidőt, szabadnapokat előre kiadja,
 3. munkaidő-keretben foglalkoztatottak esetén a le nem dolgozott órákat később ledolgoztatja, vagy
 4. lehetőség van-e szabadságok kiadására.

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete alapján munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, tehát nem alkalmazandó azon szabály, amely alapján a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A változások alapján tehát akár egy órán belül is lehet túlóra pótlék nélkül módosítani a munkaidő-beosztást.

4. MEGTAGADHATJA A MUNKAVÉGZÉST A MUNKAVÁLLALÓ?

Amennyiben a munkatárs

 • nem keresőképtelen (lásd 10-es kérdés),   
 • nincs karanténban, (lásd 8-as kérdés),
 • a gyermekük felügyeletének hiánya miatt nem akadályozott munkát végezni (lásd 14-es és 15-ös kérdés), és
 • a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének mind munkaszervezési mind munkavédelmi szempontból eleget tud tenni,

úgy a munkavállaló NEM tagadhatja meg a munkavégzést jogszerűen. Ellenkező esetben munkaviszonya felmondással vagy azonnali hatályú felmondással megszüntethet.

5. MI TÖRTÉNIK, HA A TERMELÉS LEÁLL A NAGY SZÁMÚ HIÁNYZÁSOK MIATT?

Előfordulhat egy üzemben, hogy több munkatárs betegsége, hiányzása miatt leáll a termelés, és a munkatársakat nem tudja emiatt foglalkoztatni a munkáltató.

Azon munkatársak esetében, akik betegek (lásd 10-es kérdés), akik karanténban vannak (lásd 8-as kérdés), vagy a gyermekük felügyeletének hiánya miatt nem tudnak munkát végezni (lásd 14-es és 15-ös kérdés) a hiányzás következményeit és a jövedelmezésüket már részleteztük.

Kérdés, hogy azon munkatársak, akik nincsenek akadályoztatva a munkavégzésben, azonban a munkáltató nem tudja őket foglalkoztatni a nagy számú hiányzás miatt, jogosultak-e díjazásra?

Ahogy a 12-es kérdésben kifejtettük; a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg.

Véleményem szerint, amennyiben az adott munkatársat ideiglenesen más munkakörben nem lehet foglalkoztatni és a nagy számú hiányzás miatt az adott munkakörhöz kapcsolódó termelés leáll, akkor ez egy elháríthatatlan külső oknak minősül és díjazás nem jár a munkatársnak. Jelenleg nincsen sajnos egyértelmű iránymutatás ez ügyben.

6. MI TÖRTÉNIK, HA A BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI SZÜNET MIATT NEM TUD BEMENNI DOLGOZNI A MUNKATÁRS?

A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. 2020. március 16-tól bezárhatnak a fővárosi óvodák, bölcsődék. Minden önkormányzat maga dönt a szünet és az esetleges ügyeleti rendszer bevezetéséről. Amennyiben az óvoda vagy bölcsödé biztosít ügyeletet, úgy a munkavállaló köteles munkavégzési helyén megjelenni. A munkavállalók egyéb távolmaradásának következményeiről a 14-es pontban részletezettek az irányadóak. 

7. MI TÖRTÉNIK, HA A NEVELÉS-OKTATÁS TANTERMEN KÍVÜLI OKTATÁS MIATT NEM TUD BEMENNI DOLGOZNI A MUNKATÁRS?

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata alapján 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása alapján: A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. 

2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

A fentiek alapján 2020. március 16-tól a kisgyermekes munkavállalók nem mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól hiszen az iskolák ügyeletet fognak ellátni.

Nem egyértelmű, hogy az iskola hány szülő kérésére szervezi meg az ügyeletet, és mi az indokolt eset. Előfordulhat tehát, hogy az iskola nem szervezi meg az ügyeletet, annak ellenére, hogy az egyes szülők azt kérvényezték. Ez esetben sem egyértelmű, hogy a munkavállaló megtagadhatja-e jogszerűen a munkavégzést.

Az Mt. és a jelenleg hatályos jogszabályok nem szabályozzák, hogy mi a teendő, amennyiben a digitális oktatás bevezetése következtében a munkatárs azért nem tud bejönni dolgozni, mert az oktatási intézmény nem szervezte meg az ügyeletet.

A munkavállaló csak különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt átmenetileg, legfeljebb néhány napra és olyankor maradhat távol a munkahelyéről, amikor személyével vagy családjával kapcsolatban olyan esemény történt, amely intézkedését, személyes jelenlétét teszi szükségessé. Ebben az esetben is elvárható azonban, hogy a munkavállaló, amint arra lehetősége nyílik, ismételten munkába álljon és végig együttműködjön a munkáltatóval.

A bírói gyakorlat szerint különös méltánylást érdemlő eset lehet hozzátartozó balesete, váratlan megbetegedése, de az elháríthatatlan ok körébe sorolható minden olyan, a munkavállalónak fel nem róható ok, amely a munkában való megjelenését akadályozza (pl. vonatkimaradás, sztrájk, hófúvás, árvíz). Mostanáig a bírói gyakorlat nem ismerte a koronavírus miatt bevezetett digitális oktatás intézményét. A munkáltató saját diszkrecionális döntése alapján ügyelet elmaradása esetén engedélyezheti a távolmaradást.

A munkáltatónak előre tájékoztatnia kell a munkatársakat azon szempontokról, amelyeket méltánylást érdemlőnek tekint. Ilyen szempontok az alábbiak lehetnek:

(i)              gyermek életkora (például 14 éven aluli és/vagy fogyatékos gyermek esetén engedélyezi a munkáltató a munkából való távolmaradást), és

(ii)            munkavállaló írásbeli nyilatkozata, hogy a gyermek felügyelete az adott munkanapon nem megoldott,

(iii)          írásban kérte az iskolát az ügyelet biztosítására, azonban az iskola az ügyeletet nem biztosítja.

Érdemes azt is szabályozni, hogy a munkavállaló legalább egy munkanappal előbb köteles a távolmaradását kérvényezni, és hogy kinek kell a kérelmet és milyen formában elküldeni. Amennyiben a munkavállaló a fenti feltételek hiányában nem jelenik meg munkavégzésre, úgy munkaviszonyát a munkáltató megszüntetheti, amennyiben egyéb munkajogi védelemben nem részesül a munkatárs. 

Fontos szabály, hogy a munkavállalónak nem jár munkabér, amikor különös méltánylást érdemlő esetben nem végez munkát. Természetesen a munkáltató dönthet úgy is, hogy munkabérben részesíti a munkatársakat. A munkavállalók dönthetnek úgy is, hogy ezen időszakban szabadságra mennek, azonban a kizárólag 7 nap szabadság kiadásáról dönthetnek, a többi szabadság kiadásának az időpontját a munkáltató határozza meg. Ezen kívül a szabadságigényt 15 nappal előbb kell jelezni a munkáltató felé. A legtöbb esetben a munkavállalók nem fogják tudni betartani ezen határidőt. A fentiek alapján tehát szintén a munkáltató döntésén múlik, hogy ilyen esetekben kiad-e szabadságot és ha igen hány napot.

A munkáltató a 11-es kérdésben részletezett otthoni munkavégzést is elrendelheti ez esetben.

8. MI TÖRTÉNIK, HA A MUNKÁLTATÓ NEM TUDJA ELLÁTNI A MUNKAVÁLLALÓT MUNKÁVAL, MIVEL KARANTÉNT RENDELTEK EL A MUNKAVÉGZÉS HELYEN VAGY A MUNKAVÁLLALÓ LAKHELYÉN?

Ha munkavégzés azért nem lehetséges mert az egészségügyi hatóságok járványügyi zárlatot (karantén) rendelnek el, és ezért a munkatársak nem tudnak megjelenni a munkavégzés helyén, akkor a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének elháríthatatlan külső ok miatt nem tud eleget tenni, és munkabér nem jár a dolgozónak, amennyiben otthoni munkavégzés nem lehetséges. Ha tehát a rendőrség lezárja a közigazgatási határokat, a települést karantén alá vonják, és a munkavállaló ezért nem tud bemenni dolgozni, akkor a fizetés nem jár, viszont a 8-as kérdésben előadottak alapján táppénzre jogosult.

9. MI TÖRTÉNIK, HA A MUNKÁLTATÓ NEM TUDJA ELLÁTNI A MUNKAVÁLLALÓT MUNKÁVAL, PÉLDÁUL MERT NEM KAPOTT ELÉG ALAPANYAGOT KÍNÁBÓL?

A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg.
Elháríthatatlan külső okot nem határoz meg az Mt. A konkrét körülmények döntik el, hogy ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének a munkavállaló rendes munkaidejében nem tett eleget, ez állásidőnek minősül-e vagy pedig a foglalkoztatási kötelezettség teljesítését megakadályozó körülmény elháríthatatlan külső oknak minősül. A munkáltató ez utóbbi esetben nem köteles alapbért fizetni a munkavállaló részére.
A munkáltatónak az állásidőre járó díjazás megfizetésének kötelezettsége alóli mentesülés szempontjából annak van jelentősége, hogy a foglalkoztatás elmaradásának oka elhárítható volt-e. Az olyan ok elháríthatatlan, amelyet technika műszaki lehetőségek objektív adott szintje mellett rendelkezésre álló idő alatt meg lehet akadályozni. Ha a munkáltató előre látja, hogy a foglalkozást nem tudja biztosítani (például áramszolgáltató jelzi az áramszünet időpontját és tartalmát) az nem tekinthető elháríthatatlan oknak, hiszen úgy módosíthatja a munkavállaló munkaidő beosztását a munkáltató, hogy a munkaidő kiesésre ne kerüljön sor, vagy a munkáltató a munkavállalót más munkakörbe tartozó feladatok ellátására is kötelezheti.
Amennyiben azért nem lehetséges a munkavégzés, mert a termeléshez szükséges alapanyagok egy koronavírussal érintett területről nem érkeztek meg, akkor egyedileg kell megvizsgálni, hogy a munkáltató fel tudott-e készülni ezen leállásra, beoszthatta-e volna a munkatársakat más munkakörbe (azzal, hogy a munkaidőt bármikor lehet módosítani), beszerezhette-e volna máshonnan az alapanyagokat stb. A jelenleg uralkodó vélemény alapján a munkatársak részére alapbért szükséges fizetni ez esetben, mivel ez nem minősül elháríthatatlan külső oknak.
Amennyiben a munkáltató azért nem tudja ellátni a munkatársakat munkával, mert a partner által megrendelt termékeket nem tudja elszállítani határzárlat miatt, akkor meg kell vizsgálni, hogy adott termékre más megrendelőt kereshet-e a társaság, előre legyárthatja-e a termékeket és tárolhatja-e őket, a munkaidőkeretben dolgozók részére előre kiadhat-e pihenőidőt vagy a szabadságot, más munkakörbe lehet-e a munkatársakat foglalkoztatni. 
Az állásidő teljesített munkavégzésnek számít, és a rendes, illetve rendkívüli munkaidő mértéke megállapításánál be kell számítani.
Ha az állásidőnek minősülő munkaidő időtartamra pótlék is jár (például vasárnapi pótlékra jogosító munkaidőben került sor a kiesésre), a munkavállalót az állásidőre járó alapbéren felül az egyébként járó pótlék is megilleti.

10. KÖTELEZHETI A MUNKÁLTATÓ A MUNKAVÁLLALÓKAT OTTHONI MUNKAVÉGZÉSRE?

A munkáltatónak előzetesen fel kell mérnie, hogy milyen munkakörökben lehetséges technikailag és szervezésileg a távoli munkavégzés. Előfordulhat, hogy egyes szellemi munkakörökben nem megoldható a távoli munkavégzés, ez esetben ezen munkatársak kötelesek bejárni dolgozni.
Egyes esetekben (például külföldről történő hazatérés után) a munkáltató kötelezheti a munkavállalót otthoni munkavégzésre. . A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete alapján a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunka-végzést egyoldalúan elrendelheti. Az Mt. alapján a munkáltató a teljesítési hely (munkavégzési hely) meghatározását egyoldalú munkáltatói intézkedéssel átadhatja a munkavállalónak, ami nem eredményezi a felek között távmunkára vonatkozó szerződés létrejöttét. 
Otthoni munkavégzés előtt szabályzatot kell készíteni, amelyben az alábbiakat szükséges rögzíteni:

 1. milyen eszközzel dolgozhatnak a munkatársak,
 2. milyen időszakban,
 3. milyen ellenőrzési joga van a munkáltatónak,
 4. adatvédelmi kérdéseket (magáneszköz használata esetén milyen ellenőrzaési joga van munkáltatónak),
 5. a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel, ezért rendelkezni kell esetleges költségtérítésről is (érdemes egy konkrét összeget megjelölni az internet, telefon és egyéb költségek megtérítésére.)

Otthoni munkavégzés alatt munkabér jár a munkavállalónak. Otthoni munkavégzés esetén probléma lehet egy baleset, mivel nem egyértelmű, hogy otthoni munkavégzés során ért baleset, munkahelyi balesetnek minősül-e, azaz meg kell-e téríteni a munkavállalónak az összes ezzel kapcsolatosan felmerült kárt.

11. MI TÖRTÉNIK, HA EGY MUNKATÁRS MEGBETEGSZIK KORONAVÍRUSSAL?

A munkatárs köteles a betegségét haladéktalanul bejelenteni a munkáltatónak. A munkavállaló keresőképtelensége idejére betegszabadságra, majd táppénzre jogosult. Amennyiben a tisztifőorvos a munkavállalóval kapcsolatban lépő munkatársak járványügyi zárlatát nem rendeli el (lásd 8-as pont), akkor a munkáltató az alábbiakat teheti:

 •     a többi munkatárs részére otthoni munkavégzést rendel el (lásd 11. pont), vagy
 •     kiadja a többi munkatárs szabadságát,
 •     nem foglalkoztatja őket 14 napig (ez esetben véleményem szerint a 12-es pont szerint alapbért kell részükre fizetni.)
   
12. MI TÖRTÉNIK, HA A MUNKÁLTATÓ ENGEDÉLYEZTE A KÜLFÖLDI UTAT, AZT KÖVETŐEN AZONBAN NEM SZERETNÉ, HA A MUNKATÁRS MEGJELENNE MUNKAVÉGZÉSRE?

A munkáltató egyoldalúan dönthet úgy, hogy külföldi munkavégzés után otthoni munkavégzést rendel el (lásd 11-es kérdés).

Amennyiben otthoni munkavégzés nem lehetséges, akkor is kötelezhető a munkavállaló arra, hogy ne menjen be dolgozni, ez esetben véleményem szerint a munkáltató köteles bért fizetni. Ezen feltételről előzetesen tájékoztatni kell a munkatársakat.

Egyéb megoldás lehet szabadság kiadása, a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.

13. MI TÖRTÉNIK, HA A MUNKÁLTATÓ ENGEDÉLYEZTE A KÜLFÖLDI UTAT, AZONBAN A MUNKATÁRS JÁRVÁNYÜGYI ZÁRLAT MIATT NEM TUD MEGJELENNI A MUNKAVÉGZÉS HELYÉN?

Ez jogszerű távollétnek minősül.

A táppénzre jogosultság szempontjából keresőképtelennek minősül, akit közegészségügyi okból foglalkoztatásától eltiltanak, elkülönítenek, vagy járványügyi zárlat miatt nem tud a munkahelyén megjelenni és más munkahelyen vagy munkakörben átmenetileg sem foglalkoztatható.

Ilyen esetben az intézkedéseket elrendelő tisztifőorvos értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosított személyt nyilvántartásba veszi, és keresőképtelenségét igazolja.

Amennyiben tehát a munkatárs járványügyi zárlat miatt nem tud munkavégzési helyén megjelenni, akkor keresőképtelennek minősül.

A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól keresőképtelensége idejére. Ezen időszak alatt a munkavállaló táppénzre jogosult. 

A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. A fentiek miatt a járványügyi zárlat nem minősül betegségnek, azaz betegszabadságnak, ezért a munkáltató nem köteles az első 15 napban a távolléti díj 70%-át megfizetni, a munkavállaló az első naptól táppénzre jogosult.

Járványügyi zárlat miatt keresőképtelenség esetén felmondással meg lehet szüntetni a jogviszonyt, a felmondási idő a közlést követő napon kezdődik. Ilyen esetekben általában indokként kizárólag működési ok jöhet szóba, mivel tartós munkavégzés hiányában nehezen bizonyítható az alkalmatlanság vagy képesség hiánya.

Járványügyi zárlat esetén a munkáltató a táppénz egyharmadát sem köteles hozzájárulás címén megfizetni.

A járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és a járványügyi zárlat, továbbá a járványügyi ellenőrzés idején, azok végrehajtásával összefüggésben felmerült, a fertőző betegnek, illetve a kórokozó hordozónak fel nem róható, szükséges és indokolt költségeket és a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő kiesett munkajövedelmet az állam a fertőző beteg, illetve a kórokozóhordozó részére megtéríti.

A fenti kiszámíthatatlan következmények miatt érdemes megfontolni az utazások engedélyezését.

14. MEGTILTHATJA A MUNKÁLTATÓ, HOGY A MUNKAVÁLLALÓ BIZONYOS ÚTICÉLOKRA UTAZZON?

Véleményem szerint bizonyos esetekben, megtilthatja. Ilyen esetek lehetnek, amikor a munkatárs a konzuli szolgálat által felsorolt országokba utazik: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus. Ezen munkáltatói lehetőségről természetesen előzetesen tájékoztatni kell a munkatársat, és megfelelő formanyomtatványt kell kidolgozni.

A munkavállalónak a szabadságigényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. Amennyiben ezen határidőt nem tartja be, úgy a munkáltató nem köteles a szabadságot kiadni.

A már engedélyezett szabadságot lehetőség van visszavonni. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén

a) a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,

b) a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja.

A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. 

Amennyiben a munkatárs nem tesz eleget a tiltásnak, úgy a munkavégzés jogszerűen és munkaviszonya felmondással vagy azonnali hatályú felmondással megszüntethető. Ez extrém esetben pihenőidőben történő magánutazás esetén is előfordulhat.

15. KÖTELEZHETI A MUNKÁLTATÓ A MUNKAVÁLLALÓKAT, HOGY JELENTSÉK BE, HOGY SZABADSÁGUK VAGY PIHENŐIDEJÜK ALATT HOVÁ UTAZNAK?

A koronavírus terjedése miatt a munkáltató bekérheti a munkatársak magánutazásainak úticéljait. Ezen bejelentési kötelezettségről természetesen előzetesen értesíteni kell a munkatársakat.

16. BEKÉRHET A MUNKÁLTATÓ EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI ADATOT A MUNKAVÁLLALÓTÓL?

A munkáltató összeállíthat egészségügyi kérdőíveket, azonban ezek nem tartalmazhatnak a munkavállaló egészségügyi kortörténetére vonatkozó adatokat, továbbá egészségügyi dokumentáció becsatolását sem írhatja elő a munkavállalók számára.

Egyedi esetben (munkavállaló bejelentése stb.), ha elengedhetetlenül szükségesnek bizonyul a felmérés, akkor egészségügyi szakember által vagy szakmai felelőssége mellett végzett vizsgálatokat rendelhet el a munkáltató, azonban ebben az esetben is kizárólag az eredmény megismerésére jogosult. 

Mindezeknek, mint mindennek, vannak adatvédelmi törvényi következményei, így bármilyen intézkedést tesz, adatot kér be, vagy kap meg a munkáltató, elengedhetetlen a szükséges adatvédelmi tájékoztatók elkészítése.

17. MÉRHET-E A MUNKÁLTATÓ LÁZAT?

A Munka Törvénykönyve (Mt.) 2020. március 19-i módosítása alapján a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti. Nem egyértelmű, hogy ezek milyen intézkedések. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2020. március 10-i tájékoztatójában nem tartotta arányosnak, azaz jogszerűen alkalmazhatónak a minden munkavállalóra kiterjedő, diagnosztikai eszközt (lázmérő, teszt) alkalmazó szűrővizsgálat elvégzését, előírását. A hatóság véleménye szerint a koronavírussal kapcsolatos információk összegyűjtése és értékelése, valamint az abból levonható következmények megállapítása egészségügyi szakemberek, hatóságok feladata. Fel kell venni az üzemorvossal a kapcsolatot és tőlük is útmutatót kérni, hogy mit tegyen a munkáltató, ha koronavírusos fertőzöttje van. Nem világos, hogy a NAIH tájékoztatója a módosítás tükrében alkalmazandó-e még, remélhetőleg a NAIH a változások tükrében új tájékoztatót fog kiadni.


 

18. KÖTELES-E BEJELENTENI AZ ALKALMAZOTT, HA A KORONAVÍRUS TŰNETEIT TAPASZTALJA MAGÁN?

A munkavállaló alapvető kötelezettsége a tájékoztatási és együttműködési kötelezettség, valamint a munkáltató jogos gazdasági érdeke veszélyeztetésének tilalma. A válasz tehát: igen.

A munkatársakat előzetesen tájékoztatni kell, hogy saját maguk és munkatársuk védelmében a munkáltatónál előre kijelölt személynek jelentsék be, amennyiben koronavírus tüneteit tapasztalják magukon.

A betegség leggyakoribb tünetei:

    Láz, fáradtság és száraz köhögés.
    Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
    Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.

Ilyen esetben a munkatársak haladéktalanul forduljanak üzemorvoshoz vagy orvoshoz.

Azon munkavállaló, aki a koronavírusra utaló betegség tüneteit észleli magán, maradjon otthon, és hívja fel a háziorvosát, vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámainak (06-80-277-455 vagy 06-80-277-456) valamelyikét!

19. MELYEK A HIGIÉNIAI ELŐÍRÁSOK?

A munkáltatónak az alábbiakat kell biztosítania:

Fokozott munkahelyi higiénia:

A munkavállalók kötelesek együttműködni a munkatársakkal és a munkáltatókkal, melynek keretében az alábbi kötelezettségek terhelik őket:

Alapvető egyéni higiénia, védekezés:

A munkavállaló alapvető kötelezettsége a tájékoztatás és az együttműködés, valamint a munkáltató jogos gazdasági érdeke veszélyeztetésének tilalma. 

Amennyiben az otthoni munkavégzés nem lehetséges, úgy a munkáltatónak a munkavégzést úgy kell megoldania, hogy a munkatársak egymástól minél távol dolgozzanak.

20. MI A MUNKÁLTATÓ FELELŐSSÉGE PANDÉMIA ESETÉN?

A hatályos jogszabályok nem határozzák meg konkrétan, hogyan kell pandémia esetén eljárni. A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Ebből az elvből és a hatályos jogszabályokból kiindulva állapítottuk meg a munkáltatók alapvető felelősségeit.

A munkáltató felelőssége ún. pandémiás / üzletfolytonossági cselekvési terv kidolgozása, amelyben szükséges kitérni a veszélyeztetettség csökkentése érdekében teendő megelőző lépésekre, az esetleges fertőzés szervezeten belüli megjelenésekor alkalmazandó intézkedésekre, a szervezeten belüli kapcsolódó felelősségi kérdésekre, a munkavállalók tájékoztatását segítő hatékony és megfelelő kommunikációs csatornák kijelölésére, valamint az intézkedésekhez kapcsolódó adatvédelmi kötelezettségek teljesítéséről is gondoskodni szükséges.

A cselekvési terven belül kötelező kidolgozni a veszélyeztetettséget csökkentő előzetes intézkedések keretében egy részletes tájékoztatót és a munkavállalók rendelkezésére bocsátani a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat (fertőzés forrása, terjedés módja, ismert lappangási idő, tünetek és megelőzés). Ebben ki kell térni arra, hogy a koronavírussal való feltételezett érintkezés, valamint a tájékoztatóban meghatározott más feltételek teljesülésekor (pl. fertőzött terület érintése stb.) kihez forduljanak.
 

21. A MUNKÁLTATÓM TURIZMUS TERÜLETEN TEVÉKENYKEDIK, A VENDÉGEK 90%-A KÜLFÖLDI. A FERIHEGYI REPTÉR LEZÁRÁSA UTÁN PÁR NAPJA MINDENKINEK A MUNKAVISZONYÁT FELFÜGGESZTETTE AZ ÁLLÁSIDŐ KÜLSŐ, ELHÁRÍTHATATLAN OK MIATTI KITÉTELÉRE HIVATKOZVA.

MILYEN LEHETŐSÉGEI MARADTAK EGY ALKALMAZOTTNAK, HOGY A MEGÉLHETÉSE NE KERÜLJÖN VESZÉLYBE (ÍGY MUNKÁT SEM KÖNNYŰ TALÁLNI, HOGY OTTHON KELL MARADNI). TÁPPÉNZ ILYENKOR JÁR-E? RÉGRŐL ELHÚZÓDÓ BETEGSÉG MIATT LENNE NEKEM ERRE LEHETŐSÉGEM, NEM LENNE JOGTALAN. ILYENKOR NEM FIZETI A CÉG TB-JÁRULÉKOT? AZAZ, HA BETEG LESZEK, AKKOR NEM KAPOK ELLÁTÁST? MUNKAKERESÉSI JÁRADÉKRA SEM LEHETEK JOGOSULT? MERT NEM FIZETEM A JÁRULÉKOT A FELFÜGGESZTÉS MIATT?

 

Amennyiben munkavégzés hiányában nem kap bért, akkor ezen időszakra szünetel a biztosítása, amely alapján nem jogosult táppénzre. Amennyiben a biztosítás szünetel, akkor a biztosítottnak az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére (pl. kórházi ellátás, elsősegélyt kivéve) való jogosultsága a fizetés nélküli szabadság kezdő napjától megszűnik. A biztosítás szünetelésének időtartama alatt a munkavállaló köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni annak érdekében, hogy folytatólagosan jogosult legyen az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. A járulék összege havonta 7.710 forint, illetve naponta 257 forint.

Álláskeresési ellátásra nem jogosult, mivel munkaviszonyban áll.

22. A 03.16-ÁN KIHIRDETETT KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN, MUNKAHELYEM HATÁROZATLAN IDEIG BEZÁRT (VENDÉGLÁTÁS/RENDEZVÉNYSZERVEZÉS). FIZETÉST, FÉLHAVIT KAPOK 03.16-IG SZÁMOLVA, UTÁNA SEMMIT. EZ SZABÁLYOS?

A munkáltatók a munkatársak létszámát az eddig hatályos nyitvatartások alapján határozták meg. A jelenlegi változások következtében a munkáltatók nem fogják tudni az összes munkatársat a rájuk előírt teljes munkaidőben foglalkoztatni. Nem egyértelmű, hogy azon időszakra, amelyben nem tudja a munkáltató foglalkoztatni a munkavállalót, jár-e alapbér.

Véleményem szerint a munkáltató köteles az alábbiakat megvizsgálni:

 • 15 órát követően tudja-e foglalkoztatni az adott munkatársat egyéb tevékenységre (pl. leltározás, takarítás, pakolás stb.), vagy
 • munkaidő-keretben foglalkoztatottak esetén át tudja-e úgy szervezni a munkaidőt, hogy a kieső munkaidőre a pihenőidőt, szabadnapokat előre kiadja,
 • munkaidő-keretben foglalkoztatottak esetén a le nem dolgozott órákat később ledolgoztatja, vagy lehetőség van-e szabadságok kiadására.
 • A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete alapján munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, tehát nem alkalmazandó azon szabály, amely alapján a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A változások alapján tehát akár egy órán belül is lehet túlóra pótlék nélkül módosítani a munkaidő-beosztást.
23. AMENNYIBEN HÓNAPOKIG ELTART A HELYZET, JOGOSULT VAGYOK-E BÁRMILYEN BÉRRE A MUNKAHELYEMTŐL, HA ONNAN NEM, AKKOR BÁRHONNAN MÁSHONNAN (PL. MUNKAÜGY STB.)?

A jelenlegi szabályok alapján a fent kifejtettek szerint alapvetően a vendéglátó egység bezárása miatt a munkáltató mentesül az arányos bérfizetés alól, jelenleg egyéb juttatásra nem jogosult.

24. MI TÖRTÉNIK BETEGSÉG ESETÉN EGY ILYEN FIZETÉS NÉLKÜLI "SZABADSÁG" ESETÉN? (TB BIZTOSÍTOTT VAGYOK, ILLETVE TÁPPÉNZ JÁR-E ILYENKOR?)

Nem jár, mivel szünetel a biztosítás.

25. KIRÚGHATNAK-E A JÁRVÁNYRA VAGY A GAZDASÁGI HELYZETRE STB. HIVATKOZVA?

Igen, létszámleépítésre hivatkozással meg lehet szüntetni a jogviszonyt, azzal, hogy ebben az esetben a munkáltató köteles a felmondási időre járó bért és esetleges végkielégítést megfizetni.

26. AMENNYIBEN JELEN KÜLÖNLEGES HELYZETBEN AZ EMBER ELVESZTI A MUNKAHELYÉT, HOVA FORDULHAT, ESETLEG MILYEN MUNKAÜGYI JOGOKRA HIVATKOZHAT DOLGOZÓKÉNT STB.?

Álláskeresési támogatást igényelhet a jelenlegi szabályok alapján.

27. ELVESZTETT ÁLLÁS MELLETT VAN-E LEHETŐSÉG BÁRMILYEN LAKHATÁSI KOMPENZÁCIÓ IGÉNYLÉSÉRE? (ALBÉRLETBEN ÉLEK BUDAPESTEN)

Ezt véleményem szerint az egyes önkormányzatok határozzák meg, de munkajogászként ez a terület nem a szakterületem.

28. MÁRCIUS ELEJÉN TÖBB KÖRÖS INTERJÚFOLYAMATOT KÖVETŐEN ENGEM VÁLASZTOTT EGY NEMZETKÖZI INGATLANKEZELŐ CÉG PÉNZÜGYI VEZETŐI POZÍCIÓBA, AJÁNLATUKAT E-MAILEN KERESZTÜL, ÍRÁSBAN FOGADTAM EL, A SZERZŐDÉSEM ALÁÍRÁSÁRA MÉG NEM KERÜLT SOR.

MUNKAKEZDÉSEM DÁTUMA ÁPRILIS 6, ÉS A JELENLEGI HELYZETET FIGYELEMBE VÉVE AZT SZERETNÉM MEGTUDNI, HOGY JOGILAG VAN-E LEHETŐSÉGE A CÉGNEK ARRA, HOGY VISSZALÉPJENEK AZ ÁLTALAM ELFOGADOTT AJÁNLATTAL? HA IGEN, AKKOR EBBEN AZ ESETBEN KÖTELEZETTEK-E ARRA, HOGY RÉSZEMRE BÁRMINEMŰ KÁRTÉRÍTÉST FIZESSENEK, TEKINTVE, HOGY AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁT KÖVETŐEN LEZÁRTAM AZ INTERJÚZÁSI FOLYAMATAIMAT, ÉS EZ AZT JELENTENÉ, HOGY TÖBB HAVI JÖVEDELEMKIESÉSSEL KELL MAJD SZÁMOLNOM, MIVEL AZ ELEJÉRŐL KELL KEZDENEM A MUNKAKERESÉST? KÉRDÉSEM AZÉRT ERRE IRÁNYUL, MERT A NAPOKBAN TÖBB HELYRŐL IS HALLOTTAM ELBOCSÁTÁSOKRÓL, ILLETVE KORÁBBAN MEGHIRDETETT, DE A JELENLEGI SZÜKSÉGÁLLAPOT MIATT VISSZAVONT POZÍCIÓKRÓL.

 

Amennyiben az ajánlat tartalmazta a munkabért és a munkakört, akkor az ajánlatot munkaszerződésnek lehet tekinteni.
A felek a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná.
Ezen időszakban a munkaszerződéstől bármelyik fél elállhat, ha a munkaszerződés megkötését követően körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna. A munkáltató egyedi működését és a munkakörben ellátott feladatokat szükséges megvizsgálni ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelem járna.   Jogszerű elállás esetén a munkáltatót nem terheli kártérítési, legfeljebb kártalanítási, illetve elszámolási kötelezettség.

29. A KÉRDÉSEM A KÖVETKEZŐ LENNE: EGY ROKONOMMAL ALÁÍRATTÁK, HOGY BEVÁLLALJA A FIZETÉSNÉLKÜLI SZABADSÁGOT, AMÍG NINCS MUNKA.

GYANÍTOM, ARRA MEGY KI A JÁTÉK, HOGY ADDIG FIZETÉS NÉLKÜLIN HAGYJÁK ŐKET, AMÍG VÉGKÉPP NEM BÍRJÁK, ÉS FELMONDANAK, HA TALÁLNAK MÁSIK MUNKAHELYET. ÍGY NEM KELL VÉGKIELÉGÍTÉST FIZETNIE A CÉGNEK. AMÚGY ZSENIÁLIS, DE KISSÉ ALJAS HÚZÁS.

AZ LENNE A KÉRDÉSEM, ILYEN NYILATKOZATOT VISSZA LEHET-E VONNI VAGY KELL HOZZÁ A MUNKÁLTATÓ BELEEGYEZÉSE IS?

 

Kizárólag közös megegyezéssel lehet a nyilatkozatot visszavonni. Egyéb lehetőség lehetne a fizetés nélküli szabadságra vonatkozó megállapodást lényeges tévedésre vagy jogellenes fenyegetésre hivatkozással megtámadni. Nem ismerem az eset körülményeit, ezért nem tudom megállapítani, hogy a megtámadás sikeres feltételei fennállnak-e. A megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés felismerésétől vagy a jogellenes fenyegetés megszűnésétől kezdődik. A megtámadási határidőre az elévülés szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy hat hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.

30. OLVASTAM A HOME OFFICE-RA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ CIKKÉT. NEKEM EGY KICSIT BONYOLULTABB A HELYZETEM, MERT ISKOLASZÖVETKEZETEN KERESZTÜL DOLGOZOM EGY MULTINACIONÁLIS VÁLLALTNÁL GYAKORNOKKÉNT.

SAJNOS NINCS LEHETŐSÉGÜNK HOME OFFICE-RA, MERT A CÉG (NEM AZ ISKOLASZÖVETKEZET) SZERINT TILOS. LENNE FELADATOM, VAN CÉGES LAPTOPOM IS, ÉS A KÖZVETLEN FELETTESEM SZERETNÉ, HA DOLGOZNÉK, DE A CÉG HR-OSZTÁLYA NEM ENGEDÉLYEZI. AZ ISKOLASZÖVETKEZETHEZ IS FORDULTAM, DE NEM TUDNAK SEGÍTENI, MERT MEG VAN KÖTVE A KEZÜK A CÉG HR-VEZETŐJE MIATT.

ÉRDEKLŐDNÉK, HOGY EBBEN A HELYZETBEN KINEK A FELELŐSSÉGE LENNE AZ ÉN HOME OFFICE-BAN VALÓ MUNKÁM SORÁN FELMERÜLŐ ESETLEGES BALESETÉRT A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, A HOME OFFICE-RA VONATKOZÓ SZABÁLYOK BETARTATÁSA? A CIKKBEN OLVASTAM, HOGY SZABÁLYZATOT IS KI KELL DOLGOZNIA A CÉGNEK AZ OTTHONI MUNKÁRA. AZ ÉN ESETEMBEN A DIÁKSZÖVETKEZET VAGY A MÁSIK CÉG SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES?

MINDENKÉPPEN SZERETNÉK DOLGOZNI, EZÉRT FONTOS, HOGY LEGYEN LEHETŐSÉGEM AZ OTTHONI MUNKÁRA.

 

A munkavédelmi törvény hatálya teljes egészében kiterjed az iskolaszövetkezet tagjának külső szolgáltatás teljesítésében történő személyes közreműködésére. Alapvetően a cég felelőssége a munkavédelmi szabályok betartása, az iskolaszövetkezet és a cég külön megállapodása részletesen szokta ezen felelősségeket tartalmazni. Ön és az iskolaszövetkezet között létrejött megállapodásnak továbbá az Ön feladatait, díjazását kell tartalmaznia. Konkrét választ ezen iratok hiányában nem tudok adni, azonban alapvetően amennyiben a cégnek nem áll módjában Önt home office-ban foglalkoztatni, úgy sajnos díjazásban nem fog részesülni, és egyéb lehetősége nincsen.

31. AZZAL KAPCSOLATBAN KERESEM, HOGY SZERETNÉM TANÁCSÁT KÉRNI: KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL MEGSZŰNIK A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYOM 05.31-GYEL, DE A MUNKAVÉGZÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL MÁR 02.20-TÓL FELMENTETTEK.

JELENLEG KAPTAM EGY ÁLLÁSAJÁNLATOT, AHOL SZINTÉN KÖZALKALMAZOTT LENNÉK VAGY KORMÁNYTISZTVISELŐ, 03.16-TAL LÉPNÉK BE.
AZZAL KAPCSOLATBAN KÉRNÉM SEGÍTSÉGÉT, HOGY 8 ÓRÁBAN, KÖZALKALMAZOTTKÉNT/MUNKASZERZŐDÉSSEL ELHELYEZKEDHETEK-E AMELLETT, HOGY A KORÁBBI HELYRŐL TOVÁBBRA IS KAPOM A TÁVOLLÉTI DÍJAMAT. AZ ÚJ MUNKÁLTATÓM MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST AJÁNLOTT EHELYETT.
TÉNYLEG CSAK EZ A MEGOLDÁS LEHETSÉGES? MIRE HIVATKOZHATOK, HA MÉGIS MUNKASZERZŐDÉST SZERETNÉK? VAGY ESETEMBEN A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS IS JÓ?

 

Alapvetően köteles bejelenteni a jelenlegi munkáltatónak, amennyiben másik állásban kíván elhelyezkedni, de nincsen jogilag akadálya a másodállásnak. A konkrét állásajánlat ismeretében nem tudok teljeskörű véleményt mondani, azonban a munkaviszony vagy a kormánytisztviselői jogviszony természetesen nagyobb védelmet nyújt. Amennyiben az ajánlatban konkrét munkavégzési feltételek és jogviszony elnevezése szerepel, akkor hivatkozhatna az ajánlatra.

32. FŐÁLLÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKÉNT DOLGOZOM. A KORONAVÍRUS MIATT KIALAKULT HELYZETBEN A MUNKÁMAT NEM TUDOM VÉGEZNI

- MERT A PIACOKAT AHOL A MUNKÁMAT VÉGEZTEM, AZ ÖNKORMÁNYZATOK BEZÁRATTÁK A VÍRUS MIATT.
ÉRDEKELNE, HOGY AZ ÉN ESETEMBEN LEHET E ÉRVÉNYESÍTENI AZT A JÁRULÉKFIZETÉSRE VONATKOZÓ KORMÁNYZATI DÖNTÉST, AMI MONDJUK A VENDÉGLÁTÁSBAN, VAGY A TURIZMUSBAN DOLGOZÓ VÁLLALKOZÓKNAK MOST JÁR (AZAZ A JÁRULÉKFIZETÉS FELFÜGGESZTÉSÉT JÚNIUS VÉGÉIG).

 

Sajnos a jelenlegi szabályok alapján nem jár Önnek járulékfizetési kedvezmény.

33. ABBAN SZERETNÉM A SEGÍTSÉGÜKET KÉRNI, HOGY ÉN ITTHON VAGYOK FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGON GYERMEKEM GONDOZÁSA CÉLJÁBÓL, 3 ÉVES KORÁIG.

EMELLETT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LETTEM (KATA AUGUSZTUS 16-TÓL, A CSED IS EKKOR JÁRT LE), A MUNKAHELYEMEN MÉG NEM MONDTAM FEL, BIZTOS, AMI BIZTOS.
FÉRJEM BEJÁR DOLGOZNI (UGYANAZ A MUNKAHELY), Ő VAN GYED-EN, MERT JOBB A FIZETÉSE. VISZONT NEM SZERETNÉNK, HA BÁRMILYEN BETEGSÉGET HAZAHOZNA AZ 1 ÉS A 3 ÉVES GYERMEKNEK (ÉPP BÁRÁNYHIMLŐS A NAGYOBB, A KICSIN MÉG NEM JÖTT KI). A MUNKÁJÁT EL TUDNÁ LÁTNI ITTHONRÓL IS.
FÉRJEM VEZETŐ BEOSZTÁSÚ, DE ÜGYVEZETŐVÁLTÁS VOLT, ÉS MÁR LÁTSZIK, HOGY ARRA TÖREKSZENEK, MONDJON FEL - MI PEDIG SZERETNÉNK, HA KIFIZETNÉK A VÉGKIELÉGÍTÉST, ÍGY EZT EDDIG NEM TETTE MEG. AZ ALATTA DOLGOZÓ SZEMÉLY HÉTFŐTŐL OTTHON VAN GYERMEKÉVEL, A FÉRJEM LÁTJA EL AZT A MUNKÁT IS. A HÖLGY JELEZTE, HOGY EL TUDJA OTTHONRÓL LÁTNI A MUNKÁJÁT, DE A VEZETŐSÉG NEM ENGEDTE AZZAL AZ INDOKKAL, HOGY KIVISZI A PAPÍROKAT A CÉGTŐL - AZÉRT AZOK NEM EXTRA ÉRZÉKENYSÉGŰ ADATOK. EKÖZBEN A NYUGDÍJAS MUNKAÜGYES OTTHONRÓL DOLGOZHAT.
ÉRDEKLŐDNI SZERETNÉK, HOGY VAN-E BÁRMILYEN LEHETŐSÉG, AMIRE HIVATKOZHATNÁNK, HOGY ELÉRJÜK A HOME OFFICE LEHETŐSÉGÉT? AZ MÉG FONTOS LEHET, HOGY ÖNKORMÁNYZATI KFT., MT-S MUNKAVISZONY, CAFETÉRIA NINCS.
MIRE LEHET SZÁMÍTANI A MUNKÁLTATÓTÓL? A CIKKÜKBEN OLVASTAM, HOGY LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSRE LEHET HIVATKOZNI. EZT EL TUDOM KÉPZELNI, BÁR VÁROSI PARKGONDOZÁST, VAGYONKEZELÉST ELLÁTÓ CÉGRŐL VAN SZÓ.

 

A jelenlegi szabályok alapján a munkáltató döntése, hogy milyen munkakörökben rendel el otthoni munkavégzést. A döntés természetesen nem lehet önkényes és visszaélésszerű, illetve be kell tartani az egyenlő bánásmód elvét.

33./2. A MÁSIK KÉRDÉSEM, HOGY AMENNYIBEN A FÉRJEM MEGBETEGSZIK, GYED MELLETT KAPHAT-E TÁPPÉNZT?

AMENNYIBEN NEM, ESETLEG MEGOLDÁS LEHET-E, HA ÁTADJA NEKEM A GYED-ET? EBBEN AZ ESETBEN NEKEM MI A TEENDŐM, HA BETEG LESZEK?
ELNÉZÉST A HOSSZÚ E-MAILÉRT, DE TUDOM, HOGY A RÉSZLETEKEN SOK MÚLHAT.
 

 

Nem jár táppénz a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának az idejére, ide nem értve a segély mellett végzett munka alapján járó táppénzt.

34. KEDVES JOGSEGÉLY SZAKÉRTŐ! NAGYON ELKESEREDETT ANYUKAKÉNT FORDULOK ÖNHÖZ. HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉSEM, MELY EGY KONKRÉT FÉL ÉVES FELADATRA SZÓL, 2 HÓNAP MÚLVA LEJÁR.

AUTISTA KISISKOLÁS FIAM EDDIG NAPKÖZIOTTHONOS ISKOLÁBA JÁRT, DÉLUTÁNI KÖTELEZŐ FEJLESZTÉSSEL. MOST HÉTFŐTŐL ITTHON TANUL Ő IS, ÉS CSINÁLJA A FEJLESZTÉSEKET, ELVILEG VELEM. GYESEN IS VAGYOK VELE MÉG 10 ÉVES KORÁIG, EMELLETT VÁLLALTAM A 40 ÓRÁS MUNKÁT. KI GONDOLTA, HOGY BEÜT EZ A KRACH? A CÉG AHOL VAGYOK, AZT KÉRTE, HOME OFFICE FOLYTASSAM A NAPI 8 ÓRÁT ÉS SZIGORÚ ELSZÁMOLÁSSAL, ÁLLANDÓAN JÖNNEK-MENNEK AZ EMAILEK, KÖZBEN AZ ISKOLAI CSOPORTBAN IS, AHOL A FEJLESZTÉSI FELADATOK VIDEÓN JÖNNEK ÉS AZ ÓRAI MUNKÁK IS, AMIT VISSZA KELL 1 NAPOS HATÁRIDŐVEL KÜLDENI. IDŐS SZÜLŐK VIDÉKEN ÉLNEK, A FÉRJEM SZINTÉN ON LINE DOLGOZIK A MÁSIK SZOBÁBAN. HA MEG IS OSZTJUK A TANULÁST, AKKOR IS 4-4 ÓRA MARADNA, AMI NAPKÖZBENRE ESIK ÉS ÜTI MINDKETTŐNK MUNKAIDEJÉT. A GYEREKEM AUTISTA, NEKI NAGYON KELL A FIX NAPIREND, NEM RUGALMAS, ÉS ERRŐL NEM TEHET, VELE NEM LEHET ESTE TANULNI. A MUNKADÓM MA IS RÁMÍRT, HOGY NEM JÓL HALADOK, PEDIG MÉG A TANULÁST IS HANYAGOLTAM EDDIG A HÉTEN A GYEREKKEL, SZINTE REGGELTŐL ESTIG RENDELKEZÉSRE ÁLLOK (GYAKRAN ESTE HÍVNAK FEL KOLLÉGÁK MUNKAÜGYBEN!!) MÁR IDEIGILEG KIVAGYOK, MERT LÁTOM, HOGY NEM TUDOK NAPI 8 ÓRÁBAN OTT IS MEGFELELNI ÉS A GYEREK ISKOLAI DOLGAINAK EGYSZERRE, LEGSZÍVESEBBEN VISSZAMENNÉK GYESRE, AMI AZ ÁLLAPOTA MIATT 10 ÉVES KORÁIG JÁR. A MUNKADÓM NEM GYEREKBARÁT, MÉLTÁNYOSSÁGRA, FIZETÉS NÉLKÜLI SZABIRA NEM SZÁMÍTHATOK, MARADT ARÁNYOSAN A HÁTRALÉVŐ 2 HÓNAPRA KB 8 NAP SZABADSÁGOM, AZ SEM OLDJA MEG A HELYZETET TARTÓSAN, TÁPPÉNZRE NEM TUDOM, HOGY VENNÉNEK, NEM VAGYUNK BETEGEK. OLYAT IS HALLOTTAM, HOGY HA IDŐ ELŐTT KILÉPEK, HIÁBA A SPECIÁLIS HELYZETŰ GYEREK, A HATÁROZOTT IDŐ MIATT NEM OLYAN EGYSZERŰ EZT MEGTENNI. DE KI SZÁMOLT EZZEL A RENDKÍVÜLI HELYZETTEL? NEKEM A GYEREK FEJLESZTÉSE, TANULÁSA A LEGFONTOSABB, EZÉRT KÜZDÖTTEM ÉVEKEN ÁT, NEM TEHETEM ŐT FÉLRE AZ ITTHONI HAJTÓS ONLINE MUNKA MIATT. MIT LEHET TENNI JOGILEG EBBEN A HELYZETBEN??? ÉN NEM EBBEN A HELYZETBEN VÁLLALTAM EZT A FÉL ÉVES PROJEKTET, NEM ÚGY, HOGY A GYEREKNEK NINCS ISKOLA. ROMÁNIÁBAN ÚGY TUDOM, MOST JÁR AZ EGYIK SZÜLŐNEK A JÁRVÁNY IDEJÉRE TÁPPÉNZ, HA A CSALÁD 12 ÉV ALATTI GYEREKET NEVEL. MINDEN NAP FIGYELEM, HÁTHA ITTHON IS LESZ VALAMI MEGOLDÁS.

 

A jelenlegi szabályok alapján sajnos nem jogosult táppénzre, mivel nem keresőképtelen, és a jelenlegi szabályok alapján az állam sem nyújt külön támogatást a szülőknek. A törvény lehetőséget ad mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak a határozott időtartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetésére.

A határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Véleményem szerint a fent ismertetett családi körülmény alapos indok lehet a határozott idejű munkaviszony megszüntetéséhez. Amennyiben a munkavállaló a határozott időre létesített munkaviszonyát felmondással megszünteti, főszabály szerint a felmondási időt munkában köteles tölteni, ez alól a munkáltató nem köteles felmenteni. A felmondási idő azonban nem terjedhet túl a munkaszerződésben kikötött határozott idő lejártának időpontján.

34/2. MÁSIK KÉRDÉSEM, HOGY FEKVŐBETEG NAGYMAMÁM EGY IDŐSOTTHONBAN VAN JELENLEG ÁTMENETI GONDOZÁSBAN, MERT ELŐLEGET BE TUDTUNK DECEMBERBEN FIZETNI A BEKÖLTÖZÉSKOR,

DE A TÖBB MILLIÓS VÉGLEGES HELYRE SZÓLÓ BELÉPŐT NEM, MERT EL AKARTUK ADNI HOZZÁ A HÁZÁT, AMI MOST A VÍRUS MIATT TELJESEN LEÁLLT, KÜLÖNÖSEN VIDÉKEN, AHOL MINDENKI VENDÉGLÁTÁSBÓL ÉL. MOST JÁR LE A 3 HÓNAP TÜRELMI IDŐ, UTÁNA NAGYON MAGAS, HAVI KB 200.000 FT-OT JELENTŐ KAMATOT KÉRNEK TŐLÜNK, A HAVI DÍJ MELLÉ, AMI SZINTÉN MAGAS, TEKINTVE, HOGY A HÁZELADÁS HIÁNYÁBAN NEM TUDJUK BEFIZETNI A BELÉPŐT, AMI 10.MILLIÓ FT.. ERRE KÉRNEK ÉVI 20% KÉSEDELMI KAMATOT AMI UGYE HAVI 200.000 KÖRÜL LENNE…EZ NAGYON MAGAS, NEM IS TUDJUK VÁLLALNI, A TESÓM IS GYESEN VAN, MI VAGYUNK AZ EGYETLEN ÖRÖKÖSÖK JELENLEG.

 

A szerződés áttekintése nélkül nem áll módomban tanácsot adni, azonban javaslom felvenni a kapcsolatot az idősotthonnal a szerződés feltételeinek módosítása érdekében.

35. VESZÉLYHELYZET ALATT VÁLTOZNAK A GYERMEK GONDOZÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT JUTTATÁSOK SZABÁLYAI?

A veszélyhelyzet előtt a gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
Az 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelete alapján a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, tehát a gyermek 2. életévének betöltését követően is jogosult lesz a szülő vagy nagyszülő a gyedre.
A gyermekgondozási díjra (gyed) jogosultságot (ideértve a nagyszülői, nevelőszülői gyed-et is) a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátás a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. Ugyanez vonatkozik a gyermekgondozást segítő ellátásra.
A nagyszülői gyermekgondozási díjra jogosultság megszűnik, ha a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője visszavonja az írásbeli nyilatkozatát a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igényléséről. Ez esetben a szülő lesz a továbbiakban jogosult a gyedre.
A gyermekgondozási díjra fennálló nagyszülői jogosultság, valamint a gyermekgondozást segítő ellátásra fennálló nagyszülői jogosultság esetében a veszélyhelyzet fennállása alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza.
A fentiek alapján tehát az a szülő vagy nagyszülő, akinek gyermeke vagy unokája betöltötte a veszélyhelyzet időtartama alatt a második életévét, továbbra is a magasabb összegű gyedre lesz jogosult, nem az alacsonyabb összegűre.
Az Mt. fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell: A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A fenti változás tehát nem érinti a munkavállalók fizetés nélküli szabadságát és munkajogi védelmét.

36. JELENLEGI MUNKAHELYEMEN 2019 JÚNIUS 23-A ÓTA DOLGOZOM HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL.

EZ A SZERZŐDÉS FÉL ÉV UTÁN DECEMBERBEN EGYSZER  MEG LETT HOSSZABBÍTVA ÚJABB FÉL ÉVRE. 

KÉRDÉSEM AZ, HOGY MEG LEHET-E HOSSZABBÍTANI A SZERZŐDÉST JÚNIUS UTÁN ÚJBÓL HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉSSEL? 

PROBLÉMÁM AZ, HOGY A MUNKÁLTATÓ A JELENLEGI JÁRVÁNYHELYZET MIATT NEM TUD HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉST ADNI JÚNIUSTÓL, DE A HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉSBEN SEM BIZTOS, UGYANIS MÁR EGYSZER EZ MEG VOLT HOSSZABBÍTVA TEHÁT AZT SZERETNÉM TUDNI, HOGY A JOGSZABÁLY SZERINT VAN-E LEHETŐSÉG MÉG EGYSZER HOSSZABBÍTANI (A MUNKÁLTATÓ ÚGY TUDJA, HOGY CSAK EGYSZER LEHET HOSSZABBÍTANI) ÉS HA NEM, EL LEHET-E TÉRNI ETTŐL A MOSTANI JÁRVÁNYÜGYI PROBLÉMÁRA HIVATKOZVA.

 

 

A munkaszerződés főszabály szerint határozatlan időre jön létre.
A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására. A meghosszabbítás abban az esetben ismerhető el érvényesnek, ha ehhez valamely jogos indok - a jövőbeni alkalmazásnál objektív indok - kapcsolódik. Az indoknak ennélfogva a jogszerűségén túlmenően objektívnek is kell lennie. Összefoglalva, alapvetően nem jogellenes több alkalommal meghosszabbítani a határozott idejű jogviszonyt, azonban ehhez valamilyen jogos objektív indok szükséges, nem elegendő indok, hogy a munkáltató nem tudja előre tervezni például a gazdálkodást és a bevételt, ezért határozott idejű szerződést köt.

37. EGY (ÉTTEREM NÉLKÜLI) KIS SZÁLLODÁBAN DOLGOZOM. MUNKÁLTATÓM FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGRA AKART FENYEGETÉSSEL RÁVENNI.

(NEM ÍRTAM ALÁ, MERT KORÁBBAN MÁR UTALT RÁ, HOGY BE FOGJA ZÁRNI A HOTELT ÉS AZT AKARJA ELÉRNI, HOGY A MUNKAVÁLLALÓK MAGUKTÓL MENJENEK EL.)

A LEGÚJABB FEJLEMÉNY AZ, HOGY SZERINTE A KORONAVÍRUS MIATT VIS MAIOR HELYZETRE HIVATKOZVA EGYOLDALÚAN CSÖKKENTHETI A MUNKAIDŐMET NAPI 8 ÓRÁRÓL 4 ÓRÁRA (DE AKÁR KEVESEBBRE IS). EZZEL A FIZETÉSEMET IS FELEZNÉ EGYOLDALÚAN.

TOVÁBBÁ KÖVETKEZŐ LÉPÉSKÉNT AZT TERVEZI, HOGY SZINTÉN "VIS MAIOR"-RA HIVATKOZVA HÓNAPOKIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET / SZÁLLODABEZÁRÁS ESETÉN NEM FIZET SEMMIT AZ ÁLLÁSIDŐRE A DOLGOZÓINAK (ETTŐL IS AZT REMÉLI, HOGY MAGUKTÓL FELMONDANAK AZ ALKALMAZOTTAK). 

AZT TUDOM, HOGY A MUNKAIDŐ-BEOSZTÁST SZABADON VÁLTOZTATHATJA, A KÉRDÉSEM AZ, HOGY A FENTI ESETEK JOGSZERŰEK-E  VAN-E VALAMILYEN JOGI ALAPJUK.

(EGYÉBKÉNT ÉVENTE 1-3 HÓNAPIG EDDIG IS MINDIG ELŐFORDULT, HOGY ALIG VOLT VENDÉG A SZÁLLODÁBAN, DE EDDIG MINDIG TERMÉSZETES VOLT, HOGY BEMEGYÜNK DOLGOZNI.)

 

A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg. Minden esetben külön kell megvizsgálni, hogy a munkáltató elháríthatatlan külső ok miatt vagy más okból nem tud-e munkát adni. Jelenleg a belföldön tartózkodók elhagyhatják lakhelyüket, azonban ezt a Kormány nem tanácsolja, illetve külföldi vendég nem utazik be Magyarországra, tehát véleményem szerint megállná a helyét, hogy nem tud a munkáltató rajta kívül álló okból munkát adni, ezért bérkötelezettség sem terheli.

38. ÜDVÖZLÖM, ÉN AZT SZERETNÉM KÉRDEZNI, HOGY ÉN ÉS AZ ÉLETTÁRSAM DOLGOZUNK 4 GYEREK MELLETT, MIVEL NINCS ISKOLA, EZÉRT VALAMELYIKÜNKNEK ITTHON KELL MARADNI A GYEREKEKKEL.

DE UGYE AZT MONDTA A MUNKÁLTATÓ, HOGY MEGOLDHATÓ, DE CSAK FIZETETLEN SZABADSÁGGAL. MOST KÉRDEM ÉN: HA ITTHON MARAD EGYIKÜNK FIZETETLEN SZABADSÁGGAL, UGYE IGY A CÉGNÉL MARADUNK, DE FIZETÉS NEM JÁR ,DE KÖZBEN A MUNKANÉLKÜLIT SE TUDJA IGÉNYBE VENNI, MIVEL HIVATALOSAN MUNKAHELYE VAN, ÍGY SEMMIFÉLE PÉNZRE NEM JOGOSULT, MIVEL GYEDRE SE TUD VISSZAMENNI, MIVEL ÚGY BESZÉLTÜK MEG, HOGY A PÁROM - MÁRMINT AZ ANYUKA - MARAD ITTHON, ÉN PEDIG EGYEDÜL MINIMÁLBÉRBŐL HOGYAN TARTSAM EL A CSALÁDOM, MIVEL EZ AZ ISKOLAI HELYZET ELTARTHAT ÉV VÉGÉIG IS, AMI 9 HÓNAP? MINDEMELLETT MÉG VESZÉLYESSÉGI PÓTLÉK, SEMMI NEM JÁR, PEDIG MINDKETTEN KÓRHÁZBAN TAKARÍTUNK. SZERINTEM ITT IS JOBBAN EL LEHET KAPNI A VÍRUST, NEMCSAK A TURIZMISBAN MEG AZ EGYÉB VESZÉLYEZTETETT MUNKAHELYEKEN, AMIT ÉRINT A VÍRUS. AKKOR MOST EVVEL A RENDELKEZÉSSEL, HA AKARJUK, HA NEM, EGYIKŐKNEK OTT KEL HAGYNI A MUNKAHELYÉT - ENNEK MI ÉRTELME? MIÉRT MINDEN A MUNKÁLTATÓNAK KEDVEZ, MERT EZEK A RENDELETEK SZINTE MIND NEKIK KEDVEZNEK? MÉG JOBBAN KI VAGYUNK SZOLGÁLTATVA, MINT EDDIG. A KERDÉSEM PEDIG AZ: ÖN SZERINT MIT TEGYÜNK EBBEN A HELYZETBEN, MIVEL AZ ISKOLAÜGYELET NEM MEGOLDHATÓ?

KÖSZÖNÖM, HOGY ELOLVASSA. LEHET, NEM ANNYIRA ÖSSZESZEDETTEK A GONDOLATAIM, DE SZERINTEM A LÉNYEGET ÉRTENI LEHET. ÉS MÉG EGYSZER KÖSZÖNÖM A FIGYELMÉT.
TISZTELETEL: EGY KÉTSÉGBE ESETT ÉS AGGÓDÓ SZÜLŐ

 

Sajnos nem tudok jó hírrel szolgálni. Amennyiben nem tud munkát végezni, úgy valóban nem jogosult bérre, és szünetel a biztosítása. A biztosítás szünetelésének időtartama alatt a munkavállaló köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, annak érdekében, hogy folytatólagosan jogosult legyen az egészségügyi szolgáltatások (kórházi ellátás) igénybevételére. Ennek a járuléknak az összege havonta 7.710 forint, illetve naponta 257 forint.

Nem teljesen egyértelmű, hogy melyik szülő jogosult gyedre, azonban érdemes azon szülőnek gyed-et igényelni, aki fizetés nélküli szabadságon van, így biztosított lenne, és nem kellene a fenti összeget megfizetni.

39. A FELESÉGEM TAKARÍTÓNŐ EGY DEBRECENI ISKOLÁBAN. A TANÁROK OTTHONRÓL DOLGOZNAK. MI LESZ MIVELÜK:

-FIZETÉSNÉLKÜLI  NEKI 18 HÓNAP VAN A 40 ÉVES MUNKAVISZONYHOZ - EBBEN AZ ESETBEN EZ NEM SZÁMÍT BELE, NINCS-E VALAMI LEHETŐSÉG, PL. VÉDETT KOR)

- VAGY FIZETI MAGA UTÁN A TB-T, ÉS 2 ÓRA HOSSZÁRA BEKÖNYÖRGI MAGÁT EGY CÉGHEZ.
EGYSZÓVAL AZ ÚGYMOND TECHNIKAI DOLGOZÓKRÓL ELFELEJKEZTEK

 

A munkáltatóval kell leegyeztetni a feltételeket, ezért nem tudok tanácsot adni. Fizetés nélküli szabadság időtartama alatt havi 7.710 forint, illetve naponta 257 forint egészségügyi hozzájárulást kell a munkavállalónak fizetnie.

40. MUNKÁLTATÓM (SZÁLLODÁBAN DOLGOZOM), KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL AKARJA MEGSZÜNTETNI A HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONYOMAT, MELY 2016. JÚNIUS 13-ÁN KEZDŐDÖTT, ÉS ÉVENTE HOSSZABBÍTJÁK.

TÖBBEKET ELKÜLDTEK, VOLT, AKI NEM ÍRTA ALÁ EZT A MEGSZÜNTETŐ HATÁROZATOT, ANNAK A JELENLEGI RENDKÍVÜLI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL RENDKÍVÜLI FELMONDÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉST ALKALMAZTAK.

JELEN HELYZETBEN, HA NEM ÍROM ALÁ A KÖZÖS MEGEGYEZÉST, ÉS RENDKÍVÜLI FELMONDÁSSAL (INDOKOLVA) KÜLDENEK EL: VÉGKIELÉGÍTÉS, FELMONDÁSI IDŐ, ILLETVE TÁVOLLÉTI DÍJ JÁR-E RÉSZEMRE? 

 

 

A munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a munkavállaló: 
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
A jelen helyzetben egyik feltétel sem áll fenn, tehát véleményem szerint nem lehet jogszerű az azonnali hatályú felmondás. Határozott idejű munkaviszony felmondással megszüntethető, ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik. Jelen esetben ezen indok véleményem szerint megalapozott. Ez esetben azonban felmondási időre járó bért kell fizetni. Kérdéses, hogy egyáltalán jogszerű volt-e a határozott idejű munkaszerződések többszöri meghosszabbítása.

41. A MUNKAVÁLLALÓK BELÉPTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN LENNE KÉRDÉSEM.

TÖBB ÚJ KOLLÉGÁVAL IS SZERETNÉNK MUNKASZERZŐDÉST KÖTNI AZ ELKÖVETKEZENDŐ 2 HÓNAP SORÁN, AZ ÜZEMORVOSUNK AZONBAN FELFÜGGESZTETTE A RENDELÉSÉT, ÉS NEM TUDUNK ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKAT VÉGEZTETNI. HOGYAN TUDUNK ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MUNKAVÁLLALÓKAT BELÉPTETNI? MEGKERÜLHETŐ-E AZ ÜZEMORVOSI VIZSGÁLAT A RENDKÍVÜLI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL?

 

Jelenleg nem végezhető szűrővizsgálat, az alkalmassági vizsgálatokat is beleértve, ezért véleményem szerint jelen helyzetben orvosi alkalmassági vizsgálat nélkül is foglalkoztathatóak a munkatársak. Természetesen a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul pótolni kell ezen hiányosságokat.

42. A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZHET-E KORONAVÍRUS KÖZPONTBA KÜLDENI DOLGOZNI,

HA IGAZOLTAN SZAKORVOSI PAPÍROK, ZÁRÓJELENTÉS TÁMASZTJA ALÁ AZ ASZTMÁS, ILLETVE MAGAS VÉRNYOMÁS BETEGSÉGEIMET? VALÓBAN FEL KELL MONDANOM AKKOR, HA NEM VÁLLALOM EL, ILLETVE FELMONDHATNAK EZÉRT NEKEM? KÖSZÖNÖM!

 

Nem teljesen egyértelmű, hogy mi a koronavírus központ, és milyen jogcímen küldi oda a munkáltató. Amennyiben munkaköre módosult, akkor orvosi alkalmassági vizsgálaton kellene részt vennie, azonban ez most sajnos nem lehetséges. A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, alapvetően nem küldhetné olyan munkahelyre dolgozni, ahol az ön egészsége veszélyben van. Fontos bejelenteni írásban a munkáltatóknak a betegségeit, és ismertetni, hogy miért nem tud koronavírus-beteg közelében dolgozni. Véleményem szerint a munkáltató nem kötelezheti ilyen típusú munkavégzésre, és az esetleges felmondás sem lenne feltehetően jogszerű.
 

43. HATÁROZOTT IDEJŰ (AUG. 31-IG SZÓLÓ) MUNKASZERZŐDÉSEM VAN.

A KORONAVÍRUS MIATT ÁTMENETELIG VISSZAESETT A FORGALOM AZ ÜZLETBEN, EMIATT A MUNKÁLTATÓ SZÜNETELTETNI AKARJA A VÁLLALKOZÁSÁT 3 HÓNAPRA, ANNAK ELLENÉRE, HOGY A KERESKEDELMI ÜZLET JELENLEG NYITVA TARTHATNA 15:00-IG.
 A MUNKASZERZŐDÉST NEM AKARJA FELBONTANI, MIVEL TUDJA, HOGY AKKOR KIKÉNE FIZETNIE A VISSZAMARADÓ IDŐRE A TÁVOLLÉTI DÍJAT, EZÉRT ERRE AZ IDŐRE FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGRA SZERETNE KÜLDENI.
KÉRDÉSEM, HOGY EZT A HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉSNÉL IS MEGTEHETI-E?
HA NEM EGYEZEK BELE A FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGBA, MILYEN LEHETŐSÉGEIM VANNAK?

 

Fizetés nélküli szabadságra kizárólag közös megegyezéssel lehet küldeni a munkavállalót. amennyiben ehhez Ön nem járul hozzá, akkor nem jogszerű a fizetés nélküli szabadság elrendelése.

 

44. MOST AZ ÉN MUNKAHELYEM IS NAGYSZERŰ ÖTLETTEL ÁLLT ELŐ, VILÁGSZINTEN MINDEN MUNKAVÁLLALÓNAK 20%-OS FIZETÉSCSÖKKENTÉST JELENTETTEK BE, MELY HÁROM HÓNAPRA SZÓL.

ÉN ÉPPEN A FELMONDÁSI IDŐMET TÖLTÖM, AMIT NEM NAGYON AKARTAK LERÖVIDÍTENI, PEDIG KÉRTEM (3 HÓNAP A SZERZŐDÉS SZERINT). AZ LENNE A KÉRDÉSEM, HOGY EGY ILYEN DÖNTÉS LEHETŐSÉGET ADHAT-E AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSRA? 

 

 

A munkavállaló jogosult a munkaviszonyát megszüntetni azonnali hatállyal, amennyiben a munkáltató lényeges kötelezettségnek szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget. A foglalkoztatás egy lényeges kötelezettség, melynek jelen esetben a munkáltató nem tud eleget tenni. A konkrét esetben vizsgálandó, hogy milyen okból nem tud eleget tenni a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének. Jogszerű felmondás kizárólag munkáltatói súlyos gondatlanság vagy szándékosság esetén lehetséges. Jelen esetben véleményem szerint rajta kívül álló okból nem tesz eleget a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének, tehát kétséges, hogy jogszerű-e a munkavállalói azonnali hatályú felmondás.  Amennyiben a munkáltató nem emel kifogást a munkavállaló azonnali hatályú felmondással szemben, úgy a felmondás kézbesítését követő 5 munkanapon belül köteles esetleges végkielégítés, elmaradt bér, felmentési időre járó távolléti díjat, szabadság megváltást kifizetni.

Abban az esetben, ha a munkáltató úgy ítéli meg, hogy a felmondás nem jogszerű és indokolt, erről köteles tájékoztatni a munkavállalót. Ez esetben a munkaviszony megszűnik, azonban a munkavállalónak kell pert indítani, hogy a bíróság kötelezze a munkáltatót a lent részletezett összegek megfizetésére. A per során a személyiségi jogok megsértése miatt is lehet sérelemdíjat követelni.

45. FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG ALATT JOGOSULT VAGYOK-E MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSRA?

Fizetés nélküli szabadság alatt nem jogosult álláskeresési járadékra, mivel munkaviszonyban áll, tehát nem álláskereső.

46. HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉST AKAR A MUNKÁLTATÓM HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSRE VÁLTANI FÉLÁLLÁSRA VONATKOZÓAN. MIT TEHETEK?

Mivel kétoldalú munkaszerződés módosításról van szó, ezért nem köteles azt aláírni. Javaslom, hogy kizárólag olyan módosítást írjon alá, mely határozott idejű (veszélyhelyzet lejártáig vagy meghatározott időpontig szól), azzal, hogy annak lejártával az eredeti munkaszerződése szerint kerül foglalkoztatásra.

47. CÉGÜNK MÚLT PÉNTEKEN, 03.27-ÉN E-MAILBEN JELEZTE FELÉNK, HOGY 03.28-TÓL ÁTMENETILEG (A KORMÁNY ÁLTAL MEGJELÖLT 03.28-04.11-IG TARTÓ KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS IDEJÉRE) BEZÁRJA A BOLTJAIT.

ERRE AZ IDŐSZAKRA SZABADSÁGRA KÜLDTE MINDEN BOLTI DOLGOZÓJÁT. TEGNAP, 03.31-ÉN ÚJABB LEVÉLBEN ÉRTESÍTETTEK BENNÜNKET ARRÓL, HOGY: KEZDEMÉNYEZZÜK KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYBA HELYEZÉSÉT 2020. ÁPRILIS 1-15. KÖZÖTT. EBBEN AZ ESETBEN JUTTATÁSA A MOSTANI 40%-ÁRA CSÖKKEN, MUNKAIDEJE PEDIG HETI 8 ÓRÁRA MÓDOSUL."

ARRA HIVATKOZIK A MUNKÁLTATÓ, HOGY: „A KORMÁNY MÚLT PÉNTEKI DÖNTÉSE ALAPJÁN KÉNYTELENEK VOLTUNK IDEIGLENESEN BEZÁRNI VALAMENNYI KÖNYVESBOLTUNKAT, EZ A VIS MAIOR INTÉZKEDÉS DRASZTIKUSAN CSÖKKENTETTE BEVÉTELEINKET.

VALAMINT ERRE HÍVJA FEL A FIGYELMÜNKET: "ÁPRILIS 16-IG – AMENNYIBEN EGYÉB KÖZPONTI, KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉS NEM TÖRTÉNIK – MUNKAHELYI VEZETŐJÉVEL KELL EGYEZTETNIE SZERZŐDÉSÉNEK TOVÁBBI STÁTUSZÁRÓL."

KÉREM SZÍVES SEGÍTSÉGÉT A LEÍRTAK KONKRÉT ÉRTELMEZÉSÉBEN, ILLETVE

•           MIT JELENTHET RÁNK, MUNKAVÁLLALÓKRA NÉZVE EGY "RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYBA HELYEZÉS",

•           MENNYIBEN KORREKT EZ A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL,

•           MILYEN KÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK, MERT EDDIGI TÁJÉKOZÓDÁSUNK SZERINT AZT GONDOLJUK, HOGY NEM SOK JÓT ÍGÉR.

•           SZABAD-E, KÖTELEZHETŐEK VAGYUNK-E ALÁÍRNI EGY ILYEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁST. AZ ALÁÍRANDÓ DOKUMENTUMOT MÉG NEM LÁTTUK, NEM JUTTATTÁK EL HOZZÁNK. 

 

 

Feltételezem azt jelenti, hogy bár a munkáltató nem tudja a munkavállalót ellátni munkával, a munkavállalónak rendelkezésre kell állnia.

A közelmúltban az alábbi rendeletek jelentek meg, amelyek jelentősen korlátozzák a boltok működését:

 • 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete (Magyar Közlöny 2020. évi 45. szám, 2020. március 16.) alapján az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

 

 • 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete (Magyar Közlöny 2020. évi 56. szám, 2020. március 27.) A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

 

A fent felsorolt korlátozások miatt a boltok az alábbi tevékenységeket nem végezhetik március elejétől a jelenlegi szabályok alapján:

 

(i)               boltokat köteles 15 órát követően bezárni. Ez alapján a nyitvatartási idő körülbelül 50 %-val csökken. A munkavállalói létszám, a munkabérek és a munkaidő beosztás az eredeti hosszabb nyitva tartás alapján lett meghatározva.

(ii)              2020. március 28-tól 2020. április 11-ig a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására kizárólag alapos indokkal kerülhet sor. A boltba való vásárlás miatt a magánszemély nem hagyhatja el lakóhelyét 2020. március 28. és 2020. április 11. között, ez alapján tehát még a csökkentett nyitvatartási időszakban sem lesznek vásárlók ebben az időszakban.

A Munka Törvénykönyvéról szóló 2012. évi I. törvény 146. § (1) bek alapján a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg.

A fentiek alapján a bolt a működéséhez képest a fent felsorolt külsődleges okok miatt, amelyek a bolttól az adott helyzetben általában elvárható gondos magatartás mellett sem elháríthatóak, nem tudja foglalkoztatni a munkavállalóit, így munkabér fizetési kötelezettség sem terhelheti véleményem szerint a boltot. Ez alapján tehát álláspontom szerint a 30 %-os bér korrekt a munkáltató részéről, azonban természetesen nem kötelesek a munkaszerződés módosítást aláírni. Nem tudom sajnos, hogy a munkáltató milyen következő munkajogi lépéseket tervez.

48. 21 ÉVES MUNKAVÁLLALÓ VAGYOK, AKI VISSZAMENNE TANULNI NAPPALI OKJ KÉPZÉSRE.

AZ LENNE A KÉRDÉSEM, HOGY MEGTEHETEM-E AZT, HOGY OKJ KÉPZÉS ALATT NEM TARTOK BEJELENTETT MUNKAVISZONYT, VAGY KÖTELEZŐ LENNE, HISZEN MÁR EGYSZER ABBAHAGYTAM A TANULÁST, ÉS MEGSZŰNT A TANULÓI JOGVISZONYOM? BŐVEBBEN, EGY 2 ÉVES OKJ KÉPZÉSEN SZERETNÉK RÉSZT VENNI, AMI MELLETT LEHETETLEN LENNE ELHELYEZKEDNI DOLGOZNI, VAGY MINDEN IDŐMET FELEMÉSZTENÉ, ÉS NEM TUDNÁM A MAXIMUMOT NYÚJTANI EGYIK TÉREN SEM, HISZEN MINDKÉT HELY KIMERÍTENE.

 


 

Amennyiben a képzés feltételei között nem szerepel kötelezően a munkaviszony feltétele, akkor nem köteles munkaviszonyt fenntartani.

49. MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA FELMOND A MUNKÁLTATÓM OLYAN ÉRVVEL, HOGY NEM TUDJA KITERMELNI MINDENKI FIZETÉSÉT.

A TÖBBI DOLGOZÓNAK PEDIG CSÖKKENTET BÉRT AD. VAN ERRE VALAMI MÓD, HOGY EGYENLŐEN OSSZA EL A DOLGOZÓKRA A TERHET? ENGEM AKAR ELKÜLDENI, MIVEL TÁPPÉNZEN VOLTAM. ILLETVE MI VAN AKKOR, HA VISSZA KELL MENNEM TÁPPÉNZRE ÉS IGY IS ALÁÍRATNÁ VELEM A MUNKÁLTATÓI FELMONDÁST. ÚGY TUDOM MOST NEM LEHET KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL FELMONDANI. ÉS HA NEM FELEL MEG NEKEM A FELMONDÁSI INDOKA ÉS NAPOKIG NEM SIKERÜL EBBEN MEGEGYEZNI AKKOR MIKORTÓL KELL A MUNKANÉLKÜLIRE BEREGISZTRÁLNOM?

 

 


A fizetés kitermelésének az akadálya azonnali hatályú munkáltatói felmondásra nem ad alapot, kizárólag munkáltatói felmondásra, amely esetben felmondási időre alapbér és esetleg végkielégítés jár. Munkabér csökkentésre van mód, azonban ez esetben is az egyenlő bánásmód, a tisztesség és jóhiszeműség elve szerint kell eljárni, tehát nem lehet visszaélésszerűén egyeseknek csökkenteni a bért, másoknak nem. A felmondás megszünteti a jogviszonyt, amennyiben a felmondás indoklásával nem ért egyet, úgy azt 30 napon belül meg kell támadnia a bíróságnál. Álláskeresési járadékra a munkaviszony megszűnését követően jogosult.

50. 13 ÉVE DOLGOZOM HATÁROZATLAN MUNKASZERZŐDÉSSEL EGY MULTINÁL DIREKT ÉRTÉKESÍTŐKÉNT.

KÉRDÉSEM A KÖVETKEZŐ LENNE:

MUNKÁLTATOM 8-RÓL 4 ÓRÁRA SZERETNÉ VÁLTOZTATNI A MUNKAVISZONYOM HATÁROZOTT IDŐRE (90NAP). EDDIGI BÉREZÉSEM IS VÁLTOZNA. MI TÖRTÉNIK, HA NEM KÍVÁNOM EZT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAIDŐT ÉS BÉREZÉST ELFOGADNI? ESETLEG EZÉRT A MUNKAVISZONYOM MEGSZÜNTETÉSRE KERÜL? JÁR E FELMONDÁSI IDŐ ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS?

 

 

 Amennyiben ehhez nem járul hozzá, akkor a munkáltatója egyoldalúan megszüntetheti a munkaviszonyát, ez esetben felmondási időre és végkielégítésre lenne jogosult.

 

51. HA A MUNKÁLTATÓM VIS MAIOR HELYZETRE HIVATKOZVA LEÁLLÁST RENDEL EL A CÉGNÉL, KÖTELES-E TOVÁBBRA IS FIZETNI A JÁRULÉKOT A DOLGOZÓI UTÁN (PL. TB-T)?

HANGSÚLYOZOM, ITT NEM FIZETETLEN SZABADSÁGRÓL VAN SZÓ. A CÉGVEZETÉS EGYOLDALÚAN DÖNTÖTT A LEÁLLÁS MELLETT, MI, DOLGOZÓK, ERRŐL CSAK EGY TÁJÉKOZTATÓ E-MAILT KAPTUNK.

 

 

Konkrét információ hiányában nem tudok válaszolni. A Munka Törvénykönyvéról szóló 2012. évi I. törvény 146. § (1) bek alapján a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg. Nem tudom, hogy mi a leállás pontos oka, amennyiben az elháríthatatlan külső ok, akkor nem jogosultak munkabérre.

52. TÖBB ÉVE EGY ÁZSIAI, VAGYIS KÖZNYELVEN KÍNAI ÜZLETBEN DOLGOZOM. MINT KÖZTUDOTT, NEM TÚL EMPATIKUSAK, ÉS RUGALMASAK...

AZ ÜZLET 15 ÓRÁIG TARTHAT NYITVA, VISZONT A FŐNÖKÖM KIJELENTETTE, HOGY MI KI SEM NYITUNK. HOZZÁTESZEM, MEGFELELŐ VÉDŐFELSZERELÉST VISELVE VÁLLALTAM A MUNKÁT, NEM ZÁRKÓZTAM EL ETTŐL SEMMILYEN FORMÁBAN. A KIADHATÓ SZABADSÁGOMMAL HAZA KÜLDÖTT. MAI NAP FOLYAMÁN FELHÍVOTT AZZAL, HOGY ÍRJAM MEG A FELMONDÁSOMAT, MENJEK EZ IDŐ ALATT MUNKANÉLKÜLI JÁRADÉKRA, ÉS MIKOR VÉGE A JÁRVÁNY IDŐSZAKNAK ÚJRA FOGLALKOZTAT.

1. KIRÚGHAT- E A FENTIEK ISMERETÉBEN BÁRMILYEN OKKAL, HA NEM ÍROM MEG A FELMONDÁST, ILLETVE, HOGY RÉSZEMRE ÚN. ÁLLÁSIDŐRE VONATKOZÓ BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ ÖSSZEG KÉRHETŐ- E JOGOSAN.

2. ESETLEGESEN, HA EGYOLDALÚ SZERZŐDÉST KÉREK TŐLE, ARRA VONATKOZÓAN, HOGY ISMÉT FOGLALKOZTAT, AKKOR EZEN A PAPÍRON MILYEN ALÁÍRÁSOKNAK, ILL.PECSÉTEKNEK KELL SZEREPELNIE, HOGY JOGSZERŰ LEGYEN.

 

 

 Nem köteles felmondást benyújtani. Megjegyzem felmondás esetén a felmondási idő 30 nap, tehát a munkaviszony azt követően szűnik meg. Felmondással megszüntetheti a munkáltató a jogviszonyt, azonban ez esetben felmondási időre járó bér és esetleg végkielégítés járna önnek.

Alá lehetne esetleg írni már most egy új szerződést, melyben a munkaviszony kezdete a veszélyhelyzet megszűnésének a napja, vagy egyéb dátum, azzal, hogy elismerik az előző szolgálati idejét.

53. VAN EGY BIZONYOS NETTÓ FIZETÉSEM EGY REKLÁMÜGYNÖKSÉGNÉL, AMINEK EGY JÓ RÉSZÉT BORÍTÉKBAN KAPOM MEG.

A BEJELENTETT BÉREM 8 ÓRÁS MINIMÁLBÉR, AMIT A HOME OFFICE MÁSODIK HETÉN SZERETNÉNEK ELŐRE MEG NEM HATÁROZHATÓ IDEIG 4 ÓRÁS MINIMÁLBÉRRE MÓDOSÍTANI, EHHEZ KÉNE MAJD ALÁÍRNOM EGY SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁST. 

EMELLETT VISZONT SZERETNÉK A TELJES FIZETÉSEMET 30%-KAL CSÖKKENTENI, SZINTÉN MEG NEM HATÁROZHATÓ IDŐRE, UGYANÚGY AHOGY AZ ÖSSZES MUNKATÁRSAMÉT. 

A DOLOG PIKANTÉRIÁJA SZÁMOMRA AZ, HOGY CSERÉBE NEM AJÁNLJÁK FEL A MUNKAIDŐ ARÁNYOS CSÖKKENÉSÉT, TEHÁT JÓCSKÁN KEVESEBB PÉNZÉRT TOVÁBBRA IS 8-10 ÓRÁT VÁRNAK EL, ILLETVE AZ SEM HANGZOTT EL, HOGY EZT A PÉNZT VALAHA VALAMELYIK FORMÁBAN VISSZAPÓTOLJÁK, SZÓVAL EZT TERMÉSZETES TÉNYKÉNT KÖZÖLTÉK. 

MIVEL A BEJELENTETT, ÁTUTALT BÉR A FIZETÉSEM TÖREDÉKE, A BORÍTÉKBAN KAPOTT PÉNZ PEDIG PAPÍRON NEM LÉTEZIK, ÉS FELTÉTELEZEM BÁRMIKOR MEG IS TAGADHATJÁK, MILYEN JOGI ÉRVEK ÁLLHATNAK RENDELKEZÉSEMRE AKKOR, HA MÉG NEM ÍRTAM ALÁ SEMMILYEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁST? ILLETVE SZÍVESEN FOGADOK "NEMJOGI" ÉRVEKET IS. 

AMI MÉG FONTOS INFÓ, HOGY NEM MINDEN ÁRON SZERETNÉM MEGTARTANI AZ ÁLLÁSOM, VISZONT A HELYZETHEZ KÉPEST FAIR AJÁNLATOT SZERETNÉK KICSIKARNI, AMIBEN NEKEM KŐBIZTOS ALAPJA AZ AZ ÉRV, HOGY KIEMELKEDŐ BEVÉTELEK ESETÉN ÉS HETI 20 ÓRA TÚLÓRA ESETÉN SEM KAPOK JUTALÉKOT, HA A CÉG SOKKAL NAGYOBB BEVÉTELT PRODUKÁL AZ ÉN MUNKÁM ÁLTAL A VÁRTNÁL, ÍGY A VÁLSÁG ELSŐ PERCÉBEN SEM SZERETNÉM AZON KAPNI MAGAM, HOGY MÉG A VESZTESÉG ELŐTT A DOLGOZÓK FIZETÉSÉBŐL SZERETNÉK VISSZAPÓTOLNI A LEHETSÉGES KIESÉST.  

 

 

A munkaszerződés módosítás egy kétoldalú megállapodás, amelyhez nem köteles hozzájárulni. A munkáltató természetesen jogosult munkaviszonyát felmondással megszüntetni. Sajnos a borítékban kapott pénzt nem lehet jogszerűen követelni, ezt egyoldalúan a munkáltató megvonhatja vagy csökkentheti.

54. TERÜLETI KÉPVISELŐ, ÜZLETKÖTŐKÉNT DOLGOZTAM EGY CÉGNÉL. MUNKAVISZONYOMAT AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSSAL SZÜNTETTÉK MEG.

KONKRÉT INDOKLÁS A FELMONDÁSBAN (SZÓ SZERINT IDÉZEM): AZ ÖN MUNKAVISZONYÁT AZÉRT KÍVÁNOM AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSSAL MEGSZÜNTETNI, MERT A COVID-19 VÍRUS TERJEDÉSÉNEK KÖVETKEZTÉBEN A MUNKÁLTATÓ MŰKÖDÉSE ELLEHETETLENÜLT, ÍGY NEM TUD ELEGET TENNI FOGLALKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK.

ITAL NAGYKERESKEDÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉGRŐL BESZÉLÜNK, MELYNEK A MEGRENDELÉSEI A BEZÁRT VAGY KORLÁTOZOTTAN NYITVA TARTÓ VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK MIATT JELENTŐS MÉRTÉKBEN, ILLETVE SZINTE A NULLÁRA CSÖKKENTEK.

A CÉG NEM ZÁRT BE, DE KORLÁTOZOTT LÉTSZÁMMAL (CSAK A FŐNÖKSÉG DOLGOZIK + 1 RAKTÁROS) ÜZEMEL. VAN NÉMI NAGYKER ÉS HIPERMARKET FORGALOM, DE EBBŐL A VEZETŐSÉG ÁLLÁSPONTJA SZERINT NEM TUDNAK MINKET ELTARTANI.

ÉRDEKLŐDŐM JOGOS-E AZ AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS VAGY IGÉNYT TARTHATOK-E RENDES FELMONDÁSRA? 

 

 

A munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a munkavállaló

a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Véleményem szerint nem jogszerű az Ön által ismertetett felmondás. Az indok egy esetleges munkáltatói felmondára adhat alapot, mely esetben felmondási idő és végkielégítés jár. A már közölt felmondás megszünteti a munkaviszonyt, a közlést követő 30 napon belül keresetet terjeszthet elő, annak érdekében, hogy a bíróság megállapítása, hogy a felmondás jogellenes volt.

55. A MUNKAHELYEMEN NEM ENGEDÉLYEZIK A HOME OFFICE-T. LAPTOP, TELEFON VAN, TEHÁT A LEHETŐSÉG ADOTT (ÉS MÁR KORÁBBAN DOLGOZTAM IS OTTHONRÓL).

A TULAJDONOS BIZALMATLANSÁGRA HIVATKOZVA, ÉS HOGY NINCS AKKORA BAJ, NEM ENGEDÉLYEZI. ILLETVE A SZABADSÁG ROVÁSÁRA LEHET. TOVÁBBÁ, AZ SEM LEHETSÉGES, HOGY LEGALÁBB CSÖKKENTETT FIZETÉSSEL DOLGOZZAK ITTHONRÓL. EGYELŐRE MUNKATÁRSAM JAVASLATÁRA TÁPPÉNZEN VAGYOK.

ITTHON MARADÁSOMMAL A KÖRNYEZETEMET SZERETNÉM VÉDENI (65 ÉVES APUKÁMAT, AKI GÉGEMŰTÖTT).

HA A FIZETETLEN SZABADSÁGON KÍVÜL NINCS IS MÁS MEGOLDÁS ÉN TOVÁBBRA IS ITTHONRÓL FOGOK DOLGOZNI, HISZEN APUKÁM EGÉSZSÉGE ENNÉL NEKEM SOKKAL FONTOSABB.

MIT JAVASOLNAK EBBEN A HELYZETBEN?

 

 

A jelen szabályok alapján nem kötelező a munkáltatónak otthoni munkavégzést elrendelni, csak ajánlott. Amennyiben a munkáltató nem rendel el otthoni munkavégzést, úgy a munkavállaló szabadságot vehet igénybe vagy fizetés nélküli szabadságot igényelhet.

56. AMÍG NEM RÚGNAK KI, VAGY MONDOK FEL, NEM VAGYOK JOGOSULT MUNKANÉLKÜLI JÁRADÉKRA.

EZ PATTHELYZET, MIVEL NEM TUDOM MEGSZŰNIK-E A MUNKAHELY VAGY KIRÚGNAK-E, HA PEDIG ÖNKÉNT MONDOK FEL MEGKOCKÁZTATOM A LEHETŐSÉGÉT, MISZERINT NEM SZŰNIK MEG A MUNKAHELYEM, DE ÖNKÉNT MUNKANÉLKÜLIVÉ TESZEM MAGAM.

VAN ESETLEG BÁRMILYEN EGYÉB LEHETŐSÉGEM? 

MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSRA/JÁRULÉKRA JOGOSULT VAGYOK-E, AZAZ KÉRHETEM-IGÉNYELHETEK-E ELLÁTÁST? 

A MUNKAHELYEM (VENDÉGLÁTÁS) MÉG NEM SZŰNT MEG, VISZONT BÉRT NEM KAPOK ÉS SEMMILYEN EGYÉB ELLÁTÁST SEM.

MÁRCIUS 13-A ÓTA, ELŐRE NEM LÁTHATÓ IDEIG, FIZETÉS NÉLKÜLI "SZABADSÁGON" VAGYOK.

 

 

Sajnos nincs más lehetőség. Fizetés nélküli szabadság alatt nem jogosult álláskeresési járadékra, mivel munkaviszonyban áll, tehát nem álláskereső.

 

57. 63,5 ÉVES SZOCIÁLIS GONDOZÓ VAGYOK, IDŐSEKET LÁTOK EL. VESZÉLYEZTETETT KORBAN VAGYOK ÉS KRÓNIKUS BETEGSÉGEIM VANNAK (DAGANATOS MEGBETEGEDÉS, DIABÉTESZ, MAGAS VÉRNYOMÁS, EGYÉB).

KÉRDÉSEM AZ LENNE, HOGY ILYEN ÁLLAPOTBAN A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZHET-E MUNKÁRA? MILYEN EGYÉB LEHETŐSÉGEIM VANNAK, HA A HÁZIORVOSOM NEM HAJLANDÓ TÁPPÉNZRE VENNI, SZERINTE EZ NEM AZ ORVOS FELADATA, OLDJA MEG A MUNKÁLTATÓ.

 

 

A hatályos jogszabályok nem határozzák meg konkrétan, hogyan kell pandémia esetén eljárni. A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, tehát a megfelelő higéniai feltételek és egyéb védőfelszerelések biztosításáért. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. Jelen helyzetben az Ön egészségügyi állapotára tekintettel a munkáltató eltekinthetne a munkavégzéstől, más munkakörbe oszthatná be, de nincsen konkrét írásbeli kötelezettség erre vonatkozóan. Fontos, hogy írásban jelezze a betegségeit a munkáltatónak. Esetleg szabadságot igényelhet vagy azonnali hatállyal megszüntethetné a munkaviszonyát. Ehhez azonban konkrétabb információkra lenne szükségem.

58. ÉRDEKLŐDNI SZERETNÉK, HOGY A MUNKÁLTATÓM MEGTEHETI-E, HOGY MINDEN HÉTFŐI NAPRA EZENTÚL SZABADSÁGOT ÍR KI NEKEM?

INDOKA, HOGY KEVESEBB A MUNKA. EZÁLTAL A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK ESETÉBEN NEM FOG TELJESÜLNI, HOGY 14 NAP SZABADSÁGOT EGYBEFÜGGŐEN KELL BIZTOSÍTANIA, MERT SOK A FIATAL KEVÉS SZABIVAL A CÉGNÉL. EZZEL NEM SÉRT TÖRVÉNYT? MEGTEHETI EZT?

 

A munkavállaló 7 nap szabadsággal rendelkezik, a többi nappal a munkáltató rendelkezik és 15 napos előzetes tájékoztatással kiadhatja bármikor a szabadnapokat, azzal, hogy a szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. A 14 napba a munkaszüneti nap és pihenőnap is beleszámít. Alapvetően tehát nem sért törvényt a munkáltató.

59. KÉRHETI-E A MUNKÁLTATÓ A MUNKAVÁLLALÓTÓL, HOGY MONDJON LE AZ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEKRŐL, AZ ÍGY KAPOTT PLUSZ NETTÓ JUTTATÁSRÓL?

TURISZTIKAI ÁGAZATBAN LEVŐ CÉGKÉNT MI MUNKAVÁLLALÓK MÁRCIUS-JÚNIUS HÓNAPRA JÁRULÉK KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÜNK, UGYANIS A MUNKÁLTATÓNAK NEM KELL VONNIA TŐLÜNK CSAK AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOT. A MUNKÁLTATÓ KÉRHETI, HOGY AZ ÍGY KAPOTT PLUSZ NETTÓ JÖVEDELMÜNKRŐL MONDJUK LE ÉS NE KÉRJÜK? EZZEL SEGÍT Ő AZ ÁLLAMON/ EGÉSZSÉGÜGYÖN, HA BEFIZETI UTÁNUNK UGYANÚGY A JÁRULÉKOT?

 

Nem kötelezhető erre a munkavállaló.

60. 2019.12.02-ÁN GERINCSÉRV MŰTÉTEM VOLT. AZÓTA TÁPPÉNZEN VAGYOK. NEM GYÓGYULTAM MEG MÉG ANNYIRA, HOGY VISSZA TUDJAK MENNI DOLGOZNI.

A REUMATOLÓGUS BEUTALT 10 NAPOS INFÚZIÓS, GYÓGYMASSZÁZS MEG GYÓGYTORNA REHABILITÁCIÓRA A KÓRHÁZBA.
DE EZT SAJNOS VISSZAMONDTÁK A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT. MAJD KÉSŐBBIEKBEN ÉRTESÍTENEK, HOGY MIKOR MEHETEK BEFEKÜDNI.
A MUNKAHELYEMEN A BÉRSZÁMFEJTŐ AZT MONDTA, HOGY ÁPRILISBA LEJÁR A TÁPPÉNZEM ÉS UTÁNA NEM KAPOK SEMMIT. EZEN A HELYEN 2019.05.02-ÓL DOLGOZOM. ELŐTTE VOLT KB. 3 ÉS FÉL HÓNAP KIESÉSEM.
AZ A KÉRDÉSEM, HOGY ILYEN ESETBEN MIT TUDOK CSINÁLNI, HA NINCS MÁR JOGOSULTSÁGOM TÁPPÉNZRE, DE A JÁRVÁNY MIATT ELMARADT A REHABILITÁCIÓM?

 

TB kérdésekben nem tudok sajnos tanácsot adni, kérem forduljon szakértőhöz.

61. A MAGYAR KÖZLÖNY ÁLTAL KIHOZOTT 2020.03.23-AN 51-SZÁMBAN SZEREPLŐ TÖRVÉNY KIMONDJA AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYBEN, HOGY AZOKNAK A VÁLLALKOZÓKNAK,

AKIKNEK A TEVÉKENYSÉGEI KÖRÉBEN BENNE VAN A "SZERENCSEJÁTÉK, FOGADÁS" TEVÉKENYSÉG, DE EZ NEM A FŐ TEVÉKENYSÉG, VISZONT A BEVÉTEL ELÉRI ÉS MEGHALADJA 30%-OT AKKOR AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOMBAN NEM KELL A TÖRVÉNYBEN LEÍRT JÁRULÉKOKAT KIFIZETNI, AZAZ SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁST, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁST, ILLETVE MUNAKERŐPIACI JÁRULÉKOT. EZ VONATKOZIK AZ ÖSSZES ALKALMAZOTTAMRA, VAGY CSAK AZOKRA A DOLGOZÓKRA, AKIKNEK MEGVAN A VIZSGÁJUK A SZERENCSEJÁTÉKBÓL?  (VANNAK, AKIK MÁS TEVÉKENYSÉGET IS VÉGEZNEK A VÁLLALKOZÁSOMBAN)

 

Véleményem szerint amennyiben a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendeletben felsorolt azon munkáltatók körébe tartozik, akiknek nem kell bizonyos adót és járulékot fizetni, akkor a mentesítés az összes munkaviszonyban foglalkoztatottra vonatkozik. Mivel azonban nem vagyok adószakértő kérem konzultájon könyvelőjével vagy adószakértőjével.

62. MUNKÁLTATÓM A KORONAVÍRUS HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL MEGVONTA A LOJALITÁSI BÓNUSZUNKAT ÉS A MUNKABÉRÜNKET IS CSÖKKENTETTE 10%-KAL.

A MUNKAIDŐ KERETÜNKET NEM CSÖKKENTETTE. RENDELÉS HIÁNYUNK SINCS.
FOLYAMATOS MUNKAVÉGZÉS FOLYIK.
ÚGY ÉREZZÜK MUNKÁLTATÓNK VISSZAÉLT A HELYZETTEL ÉS JOGTALANUL CSÖKKENTETTE BÉRÜNKET.

 

Bónusz megvonás ügyében írásbeli iratok nélkül nem tudok tanácsot adni, mivel nem ismerem a szabályzatot, lehetséges, hogy tartalmazza a megvonási feltételeket.

Munkabért alapvetően egyoldalúan nem lehet csökkenteni.

63. A MUNKÁLTATÓ SAJÁT JOGKÖRÉBEN A KÖVETKEZŐ DÖNTÉST HOZTA AZ ÉN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSOM, ILLETVE BELEEGYEZÉSEM NÉLKÜL:

A 71/2020. KORMÁNYRENDELETRE HIVATKOZVA BEZÁRTA AZ ÜZLETEIT, HOME OFFICE MUNKAVÉGZÉSRE NEM TUD ELKÜLDENI, EZÉRT ÁPRILIS 1-JÉTŐL KÖTELEZŐ FIZETETT SZABADSÁGRA KÜLD AZ EGÉSZ ÉVES SZABADSÁGOM TERHÉRE, MELY IDŐSZAKRA 66%-OS TÁVOLLÉTI DÍJAT AKAR FIZETNI. MÁRCIUSBAN MÁR KIVETETT VELEM 9 NAP SZABADSÁGOT, ÉS A FENNMARADÓ 21 NAPOT ÁPRILIS 1-JÉTŐL KELL KIVENNEM.

A FIZETETT SZABADSÁG LEJÁRTÁT KÖVETŐEN PEDIG FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGRA AKAR KÜLDENI, SZINTÉN AZ ÉN HOZZÁJÁRULÁSOM NÉLKÜL.

KÉRDÉSEM A KÖVETKEZŐ.

JOGSZERŰEN JÁR-E EL A MUNKÁLTATÓ, ÉS SZÁRMAZIK-E BÁRMI HÁTRÁNYOM ABBÓL, HA NEM ADOM A BELEEGYEZÉSEMET, MERT ÚGY TUDOM, HOGY A FIZETETT SZABADSÁG IDEJÉRE 100% TÁVOLLÉTI DÍJ ILLET MEG, ÉS A FIZETÉS NÉLKÜLIT NEKEM KELL KÉRVÉNYEZNEM?

 

Iratok nélkül nehéz tanácsot adni ebben az ügyben. Szabadságra távolléti díj jár, amely az aktuális alapbére, illetve az elmúlt 6 havi időszakban kifizetett bérpótlékok átlaga. Amennyiben nem csökkent a bére, akkor nem 66 %-ot kellene fizetnie. Lehetséges, hogy a bolt bezárások miatt a munkáltatója rajta kívül álló okból nem tudja Önt foglalkoztatni, ezért nem lenne jogosult alapbérre, és ilyen címen nem kíván bért fizetni. A fizetés nélküli szabadság azonban közös megegyezéssel lehetséges kizárólag.

64. AZZAL A KÉRDÉSSEL FORDULOK ÖNÖKHÖZ, HOGY 2020.03.28-TÓL (SZOMBAT) BE KELL ZÁRNIUK A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEKNEK, EZEK CSAK ELVITELRE ALKALMAS ÉTELEK KIADÁSÁVAL, SZÁLLÍTÁSÁVAL FOGLALKOZHATNAK.

AMENNYIBEN A MUNKÁLTATÓ NEM TUDJA KIVITELEZNI A KISZÁLLÍTÁST ÉS BEZÁR, EZ MÁR ELHÁRÍTHATATLAN KÜLSŐ OKNAK MINŐSÜL ÉS NEM KELL MUNKABÉRT/ÁLLÁSIDŐT FIZETNIE? AMENNYIBEN IGEN, MILYEN EGYÉB DÍJAZÁSRA JOGOSULTAK ILL. MILYEN LEHETŐSÉGEIK VANNAK A MUNKAVÁLLALÓKNAK (TÁPPÉNZ STB.)? TÁPPÉNZT ESETÉN KELL VALAMIT IGAZOLNI A MUNKÁLTATÓNAK, HOGY ELHÁRÍTHATATLAN KÜLSŐ OK MERÜLT FEL?

 

Nem egyértelmű, hogy mi alapozza meg az elháríthatatlan külső okot, azonban ennek objektívnek, a munkáltatótó működésén kívüli oknak kell lennie. Meg kell vizsgálni, hogy miért nem tudja a munkáltató megoldani a kiszállítás, szervezési okból vagy egyéb okból (pl. a termék nem szállítható mert elolvad vagy megromlik szállítás közben.)  Ha kizárólag szervezési okból nem tudja szállítani az árut, akkor az nem minősül véleményem szerint elháríthatatlan külső oknak. Amennyiben nem jár a munkavállalóknak bér, akkor nem minősülnek biztosítottnak, táppénz nem jár nekik és maguknak kell fizetniük az egészségügyi hozzájárulást is.

 

65. ISKOLAI MENZÁN DOLGOZOM, DE AZ ISKOLA BEZÁRÁS MIATT A MUNKÁLTATÓM SE MUNKÁT, SE BÉRT NEM TUD BIZTOSÍTANI.

A MUNKASZERZŐDÉSEM HATÁROZOTT IDŐRE SZÓL. MUNKAVÁLLALÓKÉNT FELMONDHATOM-E A SZERZŐDÉST A KORONAVÍRUSJÁRVÁNYRA HIVATKOZVA VAGY EZ JOGELLENES

 

Munkavállalóként írásban, bármikor indoklás nélkül, felmondási idő betartásával megszüntetheti a munkaviszonyát.

66. EGY HASZNÁLT RUHÁZATI TERMÉKEKET FORGALMAZÓ ÜZLETBEN DOLGOZOM ÜZLETVEZETŐKÉNT.

JELENLEG BETEGSZABADSÁGON VAGYOK, ÁM A MUNKÁLTATÓMTÓL ÍGÉRETET KAPTAM (SZÓBAN) ARRA, MÉG A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS BEVEZETÉSE ELŐTT, HOGY MUNKÁT BIZTOSÍTANAK SZÁMOMRA, AMINT KERESŐKÉPESSÉ VÁLOK.

MÁRCIUS 27-ÉN KAPTAM EGY E-MAILT (TÖBBED MAGAMMAL), ILLETVE UTÁNA EGY POSTAI LEVELET, MELYET BE IS CSATOLOK ÖNNEK MELLÉKLETBEN. E LEVÉL SZERINT ÁLLÁSIDŐT RENDELTEK EL A CÉGNÉL, S ÍGY SEM ALAPBÉRT, SEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉKOT NEM FIZET A MUNKÁLTATÓM.

ANNYIBAN SZERETNÉM A SEGÍTSÉGÉT KÉRNI, HOGY EZ A MUNKÁLTATÓM RÉSZÉRŐL JOGSZERŰ-E?

 

A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg.

Elháríthatatlan külső okot nem határoz meg az Mt. A konkrét körülmények döntik el, hogy ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének a munkavállaló rendes munkaidejében nem tett eleget, ez állásidőnek minősül-e vagy pedig a foglalkoztatási kötelezettség teljesítését megakadályozó körülmény elháríthatatlan külső oknak minősül. A munkáltató ez utóbbi esetben nem köteles alapbért fizetni a munkavállaló részére. A ruhaboltok a jelenlegi szabályok alapján 15 óráig tarthatnak nyitva, azonban a kijárási korlátozások miatt a vásárlók nem hagyhatják el lakhelyüket ruhaboltba történő vásárlás céljából, tehát alapvetően nem lehet semmilyen forgalma a ruhaboltnak. Ennek megfelelően véleményem szerint megvalósulhat a külső ok miatti foglalkoztatási kötelezettség teljesítését megakadályozó körülmény jelen esetben.

67. PÁROM A KORONAVÍRUS MIATT ELVESZÍTETTE AZ ÁLLASÁT. HOTELBE DOLGOZIK ÚSZÓMESTERKÉNT, A HOTEL BEZÁRT, ÍGY ÉRTHETŐ, HOGY NINCS MUNKA. VISZONT ELKÜLDTÉK FIZETETLEN SZABADSÁGRA, AZT MONDTÁK, HOGY NAGYJÁBÓL SZEPTEMBERBEN NYITNAK ÉS AKKOR VÁRJÁK ŐT VISSZA.

VISZONT ADDIG SZERETNE MÁS MUNKÁT VÁLLALNI, VAGY ELMENNI MUNKANÉLKÜLIRE, HOGY VALAMENNYI PÉNZE LEGYEN. DE ALÁÍRHATTAK VELE EGY PAPÍRT, HOGY MARADJON BEJELENTVE A HOTELBA 4 ÓRÁRA MUNKAVÁLLALÓKÉNT, DE UGYE SEMMIT NEM FIZETNEK. EZT A HELYZETET NEM SZERETNÉ ÍGY, SZÓVAL ATTÓL, HOGY AZT A PAPÍRT ALÁÍRTA ELMEHET MUNKANÉLKÜLIRE ÉS KERESHET BEJELENTETT ÁLLÁST? SZERINTEM NEM KÖTELEZHETIK, HOGY SZEPTEMBERIG OTTHON ÜLJÖN. ESETLEG FELKÉNE MONDANI A HOTELBAN?

 

Álláskeresési járadékra nem jogosult, mivel munkaviszonyban áll, azonban amennyiben a munkaszerződése ezt nem tiltja, akkor másodállást vállalhat ez idő alatt. Természetesen munkavállalói felmondással, felmondási idővel bármikor indoklás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyát.

 

 

 

68. SZAKÁPOLÓ VAGYOK, EGY BUDAPESTI KÓRHÁZ FEKVŐ BETEG OSZTÁLYÁN DOLGOZOM.

JANUÁRBAN BEADTAM A FELMONDÁSOM KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL MÁJUS 31- I DÁTUMMAL, ELFOGADTÁK ÉS ALÁÍRTÁK. ELVBEN AZ ÁPOLÁSI IGAZGATÓSÁGON VAN A PAPÍROM.
JELENLEG BETEGÁLLOMÁNYBAN VAGYOK.
AZ EREDETI TERVEM AZ VOLT, MIVEL EL KÖLTÖZÖM, HOGY ELHAGYOM AZ EGÉSZSÉGÜGYI PÁLYÁT MIVEL MÁR NAGYON ELÉG VOLT BELŐLE 23 ÉV, ÉS ORVOS ASSZISZTENS LESZEK EGY ÁLLAT KLINIKÁN, AHOL VÁRNÁNAK IS.

TÖBB KÉRDÉSEM LENNE:

1. JELEN JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN ELTUDOM E HAGYNI A PÁLYÁT VAGY MOST EZ ELKÉPZELHETETLEN LENNE?
2. HA MÁR ALÁ VAN ÍRVA A FELMONDÁSI PAPÍROM AKKOR NEM LEHET AZ, HOGY A JELEN HELYZETRE HIVATKOZVA ESETLEG NEM AKARNAK MAJD ELENGEDNI?
3. A KILÉPÉST LEHET E KÉRNI, HOGY KÜLDJÉK KI A PAPÍROKAT, IRATOKAT ANÉLKÜL, HOGY ÉN SZEMÉLYESEN MENNÉK BE MOST NEM SZERETNÉK A JÁRVÁNY IDEJÉN A KÓRHÁZBAN MÁSZKÁLNI
4. HA ELENGEDNEK ELMEHETEK E ÁTMENETILEG MUNKANÉLKÜLI SEGÉLYRE, MERT AZ ÚJ MUNKAHELYEM JÚNIUS 15-VEL TUDNA ALKALMAZNI, VAGY A VÉGZETTSÉGEM MIATT FEL SEM FOGNAK VENNI MUNKANÉLKÜLI ÁLLOMÁNYBA?
5. HA VÉGKÉPP NEM MŰKÖDIK EZ A HELYZET, AKKOR MILYEN KÖVETKEZMÉNNYEL JÁR, HA NEM VAGYOK HAJLANDÓ TOVÁBB ÁPOLÓNŐKÉNT DOLGOZNI? MIVEL A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE HIVATKOZVA A MINISZTERELNÖK AZT NYILATKOZTA, HOGY AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ IS KATONAKÉNT DOLGOZIK, BEHÍVATÓ, VEZÉNYELHETŐ, MI TÖRTÉNIK, HA VALAKI EZT MEGTAGADJA?

 

1. amennyiben aláírták a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését, akkor a megállapodás szerint határidőben megszűnik a jogviszonya.

2. Nem.

3. Igen, ameddig a jogviszony megszűnéséig nem lesz keresőképes.

4. Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

a) álláskereső,

b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,

d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Jelen esetben az állami foglalkoztatási szerv vélhetően tudna megfelelő munkát találni, tehát nem lenne jogosult álláskeresési járadékra.

5. Amennyiben megszűnik a munkaviszonya, nem vezényelhető már át.

 

69. MUNKANÉLKÜLIT KAPOK, HA KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL FELMONDOK KORONAVÍRUS IDEJÉN?

Nem létezik közös megegyezéssel való felmondás, vagy felmondás, vagy közös megegyezés van, és mindkét eseteben jogosult azonnal álláskeresési járadékot igényelni.

70. NEMZETKÖZI CÉGCSOPORTON BELÜL AZ EGYIK CÉGNÉL DOLGOZOM. 2 CÉG VAN MAGYARORSZÁGON, AMELYIK MUNKÁK VÉGEZ, ÉN AZ EGYIKNÉL DOLGOZOM.

A MÁSIK CÉG EDDIG TÖBBNYIRE KÜLFÖLDI ALVÁLLALKOZÓKKAL VÉGZETT EL MUNKÁLATOKAT.

MOST AZT KÉRIK, HOGY SEGÍTSÜNK BE A KOLLÉGÁMMAL, VÉGEZZÜK EL A MUNKÁLATOKAT AZ ALVÁLLALKOZÓK HIÁNYÁBAN.

NEM AKARNAK ÚJ CÉGEKET MEGBÍZNI, MERT KAPNÁNK EGY GYORS OKTATÁST A MUNKÁLATOKRÓL S ÍGY DEKLARÁLTAN PÉNZT SPÓROLHAT AZ A CÉG.

EDDIG, AMIKOR KÉRTÉK, HOGY ANNAK A CÉGNEK SEGÍTSÜNK BE AZ FELÜGYELET, ANYAGBESZERZÉS, ALVÁLLALKOZÓK FELKUTATÁSA VOLT, KÜLÖN BÉREZÉS NÉLKÜL MIVEL A SAJÁT CÉGÜNKNÉL KEVESEBB VOLT A MUNKA.

DE MOST MÁR A SAJÁT CÉGNÉL IS SOK A MELÓ.

 

A KÉRDÉSEM AZ, HOGY EZÉRT A MUNKAVÉGZÉSÉRT KÉRHETÜNK EGYSZERI KÜLÖN BÉREZÉS VAGY BÉREMELÉST?

A FELETTESEM UTASÍTHATJA EZT A MUNKAVÉGZÉST?

A MUNKASZERZŐDÉS SZERINT MINDENT EL KELLENE VÉGEZZEK, AMIT A FELETTESEM KÉR.

2018 ÓTA DOLGOZOM A CÉGNÉL.

2019-BEN AZZAL UTASÍTOTTA EL A BÉREMELÉSI KÉRDÉSEM A FELETTES, HOGY JÓ A BÉRŰNK.

IDÉN PEDIG AZ VOLT AZ INDOK, HOGY AZ ANYACÉGNÉL ÚJ PÉNZÜGYI VEZETŐ VAN, AKI A NEMZETKÖZI CÉGNÉL ÚJ BÉREZÉSI STRATÉGIÁT FOG KIDOLGOZNI.

 

A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben foglalkoztatni. A foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi, vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.

A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára

a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,

b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint

c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, ha

d) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.

A munkavállaló a fenti foglalkoztatás esetén az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult.

A munkáltató tehát kötelezheti Önöket átmenetileg más munkakör ellátására, azonban a munkaidejük nem haladhatja meg a munkaszerződés szerint munkaidőt. Amennyiben a másik munkakör magasabb bérsávban van, akkor magasabb bért is kellene Önöknek fizetni ezen időszakban.

71. KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR VAGYOK, 15 ÉVE ÁPOLÓNŐ, HATÁROZATLAN MUNKASZERZŐDÉSSEL KÖZALKALMAZOTT EGY BUDAPESTI INTÉZMÉNYBEN.

NAGYON JÓ OSZTÁLYON DOLGOZTAM EDDIG, DE NEM LEHET OPERÁLNI, ÍGY MINKET IS BEZÁRTAK ÉS ÖSSZE-VISSZA DELEGÁLNAK MINKET KÜLÖNBÖZŐ OSZTÁLYOKRA, ODA IS, AHOL KORONAVÍRUSSAL FERTŐZÖTT BETEGEK VANNAK. MINDENHOL NAGY A ZŰRZAVAR, MINDENKI FÉL, MEGFELELŐ VÉDŐ FELSZERELÉS SINCS,12 ÓRÁS MŰSZAKRA KAPUNK 1 VISELETET. EZ OKBÓL KIFOLYÓLAG SZERETNÉK FELMONDANI. A FŐNÖKÖM NEM TUDOTT NEKEM ÉRDEMLEGES VÁLASZT ADNI, AMIKOR A FELMONDÁSOMRÓL KÉRDEZTEM, CSUPÁN ANNYIT, HOGY NEKEM ALKALMAZOTTKÉNT NINCS JOGOM ILYESMIHEZ. SZERETNÉK TISZTESSÉGESEN ELJÁRNI, EHHEZ SZERETNÉK TANÁCSOT KÉRNI.

 

Bármikor lemondhat, lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól.

 

72. FELESÉGEM KORENGEDMÉNYES NYUGDÍJBA MENT 59 ÉVES KORÁBAN. TOVÁBBDOLGOZOTT A KÓRHÁZBAN NŐVÉRKÉNT, DE 03.15-TŐL MÁR NEM ENGEDTÉK DOLGOZNI A 65 ÉV FELETTIEKET. MOST KAPOTT FELSZÓLÍTÁST, HOGY 03.20.-TÓL SZÁMOLJON LE. HOGY KAPHATJA RENDES NYUGDÍJAT?

Nyugdíj és tb kérdésben nem tudok tanácsot adni, kérem forduljon szaktanácsadóhoz.

73. AZ ÉN SZITUÁCIÓM: HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS, MULTINÁL. EGY GYERMEKEM VAN, 2,5 ÉVES. 10 HÓNAPOS KORÁIG VOLTAM ITTHON VELE, MAJD HOME OFFICE, 4 ÓRA, TELJES MUNKAIDŐ 1.5 KORÁRA.

MOST VISZONT A KORONAVÍRUS MIATT, NEM TUDJUK MEGOLDANI A GYERMEK FELÜGYELETÉT, ÉS AZ A KÉRDÉSEM, HOGY 3 ÉVES KORÁIG, VISSZAMEHETEK-E GYESRE? 

KAPOM A GYEST MOST IS, DE EZ AKKOR FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGNAK MINŐSÜL, UGYE?

ILLETVE A MUNKÁLTATÓM MEGTAGADHATJA-E EZT TŐLEM, KIRÚGHATNAK-E, HA MEG MONDOM ŐSZINTÉN, HOGY NEM TUDOK EGY ILYEN KISGYERMEK MELLETT DOLGOZNI? 

 

Igen, bármikor visszamehet fizetés nélküli szabadságra, mely időszak alatt munkajogi védelemben részesül, azaz nem lehet felmondással megszüntetni a munkaviszonyát.

74. EGY CÉGNÉL DOLGOZTAM, AMI CSŐDBE MENT, ÉS NÉHÁNY FONTOS DOKUMENTUMOT (PL.TB KISKÖNYVET) NEM KAPTAM VISSZA.

AZÓTA ELMENTEM EGY MÁSIK MUNKÁLTATÓHOZ, AHOL A MUNKAVISZONY LEZÁRULTA UTÁN MEGKAPTAM AZ ÖSSZES PAPÍROMAT. JELENLEG EGY CÉGNÉL DOLGOZOM MÁR 5 ÉVE, AHOL JÓL ÉRZEM MAGAM.

 A KÉRDÉSEM AZ, HOGY HA A TB KISKÖNYV NINCS MEG, AKKOR A NYUGDÍJHOZ, HOGY IGAZOLOMILLETVE KELL-E MAJD MÁSHOZ? BAJ, HA NEM TUDOM FELMUTATNI MAJD?SAJNOS ÍGY JÁRTAM.AZ ÜGYFÉLKAPU-N A TB BEJELENTÉSNÉL OTT SZEREPEL, HOGY METTŐL-MEDDIG VOLTAM BEJELENTVE, CSAK A TB KISKÖNYV NINCS MEG.

 

Nyugdíj és tb kérdésben nem tudok tanácsot adni, kérem forduljon szaktanácsadóhoz.

75. MI A HELYZET A 65 ÉV FELETTI, NYUGDÍJ MELLETT DOLGOZÓ, EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALKALMAZOTTAKKAL? JOGSZERŰ FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGRA KÜLDENI, MERT NEM JELENTHET MEG A KÓRHÁZBAN, A VESZÉLYEZTETETTSÉGE MIATT?

Jogszabály írja elő a korlátozást, tehát jogszerű.

 

76. ÉRDEKLÖDÖM, 8 ÓRÁS ÁLLÁSOMBAN, FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGOT TÖLTVE VÁLLALHATOK-E EZZEL PÁRHUZAMOSAN MUNKÁT MÁS CÉGNÉL, HA ADÓDIK RÁ LEHETŐSÉG?

Igen, amennyiben a munkaszerződésében nincsen erre vonatkozó tiltó rendelkezés.

77. AZZAL A KÉRDÉSSEL FORDULOK ÖNHÖZ, HOGY MIT TEHETEK, HA A MUNKÁLTATÓM JELEN ESETBEN EGY ÉTTEREM, AMI JELENLEG IS KISZÁLLÍTÁSRA DOLGOZIK, A MUNKÁLTATÓ HÉTVÉGÉN ÍRT EGY LEVELET, ...

HOGY NEM BIZTOS, HOGY TUD FOGLALKOZTATNI A JÖVŐ HÉTEN, ILLETVE A TOVÁBBIAKBAN MÉG GONDOLKOZIK RAJTA!?EZ NEKEM SZEMÉLYES INDÍTTATÁSÚ DÖNTÉSNEK TŰNIK, MIVEL AZ 5 SZAKÁCSBÓL CSAK ÉN KAPTAM MEG EZT A LEVELET. 6 ÓRÁBAN VOLTUNK BEJELENTVE, MAJD A VÍRUSHELYZETRE HIVATKOZVA MÓDOSÍTOTTA AZT 4 ÓRÁRA. EZ LEHETSÉGES? SEMMILYEN PAPÍRT NEM ADOTT RÓLA ÉS SEMMIT NEM ÍRTAM ALÁ. MIRE VAGYOK JOGOSULT ÉS MIT TEHETEK?

 

Alapvetően egyoldalúan kizárólag egy személynek nem módosíthatja a munkáltató a munkaidőt.

78. RUHABOLTOS, 66 ÉVES NYUGDÍJAS EGYÉNI VÁLLALKOZÓ VAGYOK. EGY EGÉSZ ÉS EGY FÉLMŰSZAKOS MUNKAVÁLLALÓT ALKALMAZOK HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL.

MIVEL TELJESEN ELLEHETETLENÜLT A HELYZETÜNK A JÁRVÁNY MIATT, AZ ÜZLET ZÁRVA VAN, BEVÉTELÜNK NINCS /KI TUDJA MIKOR, HOGYAN ÉS TUDUNK-E ÚJRA INDULNI MAJD? /, BEVÉTEL HIÁNYÁBAN NEM TUDOK SE BÉRT, SE JÁRULÉKOT FIZETNI, NEM TUDOM MEGTARTANI AZ ALKALMAZOTTAKAT. A KÉRDÉSEM AZ, HOGY HA A HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL FELMONDÁSSAL MEGSZÜNTETEM A MUNKAVISZONYUKAT, MENTESÜLHETEK-E A VÉGKIELÉGÍTÉS MEGFIZETÉSÉTŐL? / HOGYAN TUDNÁM MEGOLDANI EZT A HELYZETET? / EBBEN AZ ESETBEN EL TUDNÁNAK MENNI ÁLLÁSKERESÉSI-TÁMOGATÁSRA ÉS VOLNA BEVÉTELÜK.

 

Felmondás esetén felmondási időt kell alkalmazni és esetleg végkielégítést. Azonnali hatályú megszüntetésre közös megegyezés esetén van lehetőség.

79. AZT SZERETNÉM MEGKÉRDEZNI, HOGY IDÉN JANUÁRBAN BETÖLTÖTTE A KISFIÚNK A MÁSODIK ÉLETÉVÉT, KÖZBEN BÖLCSŐDÉBE IS JÁRT TAVALY SZEPTEMBER ÓTA, A NEJEM PEDIG VISSZAMENT DOLGOZNI EZZEL PÁRHUZAMOSAN.

A JÁRVÁNY OKOZTA INTÉZKEDÉS MIATT, A FELESÉGEM KÉNYTELEN VOLT ITTHON MARADNI, (MIVEL A BÖLCSŐDÉK BEZÁRTAK) ÉN TOVÁBBRA IS DOLGOZOM 12 ÓRÁBA FOLYAMATOS MŰSZAKBAN. KAPHAT E GYEDET A NEJEM ÚJRA? ... MIVEL SZABADSÁGAIT IDŐARÁNYOSAN KIADTÁK, TÁPPÉNZRE A GYEREKKEL ITTHON MARADÓK PEDIG NEM JOGOSULTAK.

 

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. A fentiek alapján a gyermek betöltötte a második életévet, ezért nem jogosult már gyedre, kizárólag gyesre.

80. NEKEM AZ LENNE A KÉRDÉSEM; HOGY JELENLEG GYED-EN VAGYOK, A MUNKAHELYEM TB KIFIZETŐHELY.

MÚLT HÓNAPBAN MEGSZŰNT A MUNKAVÉGZÉS ÉS BEZÁRTAK.
TOVÁBBRA IS FOGOM KAPNI AZ ELLÁTÁST? 

 

A válasz igen

81. 1992-TŐL AUSZTRIÁBAN DOLGOZOM MAGÁNVÁLLALKOZÓKÉNT 24 ÓRÁS HÁZI ÁPOLÓKÉNT, MIVEL ALBÉRLETBEN LAKOM IDŐS ANYUKÁMMAL.

HIVATALOSAN BEJELENTVE DOLGOZOM. AUSZTRIÁBAN FIZETEK MINDENT. MÁRCIUS 4-TŐL ITTHON VAGYOK. NEM TUDTAM VISSZA MENNI DOLGOZNI. BETEG LETTEM, ÍGY A JÁRVÁNY ALATT ÉS KRÓNIKUS BETEGSÉGEIM MIATT NEM TUDOK VISSZA MENNI DOLGOZNI. 91 ÉVES ANYUKÁMMAL ÉLEK EGYÜTT, AKI BETEGES ÉS ELLÁTÁSRA SZORUL. LAKBÉRT PLUSZ REZSIT (AMI NEM KEVÉS) NEM FOGOM TUDNI FIZETNI, NEM BESZÉLVE A MEGÉLHETÉSÜNKRŐL. NEM TUDOK HOVÁ FORDULNI, NEKEM JÁR-E VALAMI SEGÍTSÉG AZ OSZTRÁK ÁLLAMTÓL? VAGY A MAGYAR ÁLLAMTÓL? ITTHON AZT MONDJÁK, HOGY AZ OSZTRÁKOKHOZ FORDULJAK, AZ OSZTRÁKOK PEDIG, HOGY ITTHON INTÉZZEM. AUSZTRIÁBAN IDEIGLENES LAKCÍMEM VAN, ITTHON ÁLLANDÓ LAKCÍMÜNK NINCS, MERT ALBÉRLETBEN NEM TUDUNK BEJELENTKEZNI. HOVÁ ÉS MILYEN TÁMOGATÁSÉRT FORDULHATOK A JELENLEGI ÁLLAPOT ALATT?

 

Amennyiben hivatalosan Ausztriában dolgozik, akkor oda kell fordulnia támogatásért.

82. PROBLÉMÁM A KÖVETKEZŐ: 2020 SZEPTEMBERÉBEN ÉREM EL AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ KORHATÁRT. JELENLEG EGY SPORTVÁLLALKOZÁS ALKALMAZOTTJA VAGYOK RECEPCIÓSKÉNT.

A MUNKÁLTATÓM ÚGY DÖNTÖTT, HOGY MÁRCIUS 18-TÓL BEZÁRJA A LÉTESÍTMÉNYT A KIALAKULT HELYZET OKOZTA ÉRDEKLŐDÉSHIÁNY MIATT. KÉT MUNKATÁRSAMMAL ÉS VELEM ALÁÍRATOTT EGY 2 HETES FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGRÓL SZÓLÓ PAPÍRT. EBBŐL EREDŐEN ELKEZDTEM FIZETNI AZ ELŐÍRT TB JÁRULÉKOMAT. MOST AZONBAN MUNKÁLTATÓM SZERETNÉ MEGHOSSZABBÍTANI EZT A HELYZETET KORLÁTLAN IDŐRE. 

TUDOMÁSOM SZERINT AZONBAN EZ AZ ÁLLAPOT 30 NAP UTÁN MÁR NEM SZÁMÍT BELE A SZOLGÁLATI IDŐBE ÉS EZ SZÁMOMRA ÍGY NYUGDÍJ ELŐTT RENDKÍVÜL KEDVEZŐTLEN LENNE. KÉRTEM, HOGY EZ ESETBEN INKÁBB MONDJON FEL, ÚGY TALÁN KAPHATNÉK VALAMI MUNKANÉLKÜLI SEGÉLYT, DE ERRE NEM HAJLANDÓ, MERT A FELMONDÁSI IDŐT SEM AKARJA KIFIZETNI. VISZONT, HA ÉN MONDOK FEL, VALÓSZÍNŰLEG NEM LENNÉK JOGOSULT A MUNKANÉLKÜLI TÁMOGATÁSRA.

TELJESEN TANÁCSTALAN VAGYOK. EBBEN A HELYZETBEN SEMMI JÖVEDELMEM NINCS, ELÚSZHAT TÖBB HAVI SZOLGÁLATI IDŐM ÉS MÉG A TB-T IS NEKEM KELL FIZETNEM. A MUNKÁLTATÓM CSAK AZT HAJTOGATJA, HOGY Ő SEMMIT NEM TUD FIZETNI.

KÉREM, ADJON TANÁCSOT, MI LENNE A LEGÉSZSZERŰBB ÉS LEGKEDVEZŐBB MEGOLDÁS SZÁMOMRA.

 

Szolgálati időként kell figyelembe venni az álláskeresési támogatás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. Amennyiben felmond a munkahelyén álláskeresési támogatásra jogosult, melynek ideje beleszámít a szolgálati időbe. Ezen kívül felmondás helyett az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és a biztosítása szünetel, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 24 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. 

83. A SZAKELLÁTÁSBAN DOLGOZOM, NEVELŐ, LAKÁSOTTHON VEZETŐ MUNKAKÖRBEN 23 ÉVE.

50 ÉVES VAGYOK, EGÉSZSÉGILEG VESZÉLYEZTETETT, IGAZOLT MAGASVÉRNYOMÁS ÉS PAJZSMIRIGY BETEG. 

KISKORÚ GYERMEKEM VAN, AKI 5 ÉVES. 

A RENDKÍVÜLI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL, ÉS AZ ÓVODÁK BEZÁRÁSÁVAL LEHETETTLEN HELYZETBE KERÜLTEM.

NEM TUDOM MEGOLDANI MÁSKÉPP A GYERMEKEM FELÜGYELETÉT, NEKEM KELL ITTHON LENNEM VELE. 

SZERETNÉK ÁLLÁSFOGLALÁST KÉRNI AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY MIT TEHETEK MEG MUNKAVÁLLALÓKÉNT, MILYEN FELTÉTELEK MELLETT TUDNÉK A KORONAVÍRUS IDEJE ALATT ITTHON MARADNI?

 

A jelenlegi jogszabályok alapján köteles munkát végezni, kizárólag keresőképtelenség, illetve a munkáltató méltányosság alapján mentesülhet a munkavégzés alól.

84. A JELENLEGI MUNKÁLTATÓM (KÖZEL 300 EMBERT FOGLALKOZTAT) ÁPRILIS 1-TŐL FIZETÉS NÉLKÜLI ÁLLÁSIDŐRE KÜLDÖTT, MERT IDEIGLENESEN BOLTJAIT BEZÁRTA.

A KÉRÉSE AZ VOLT AZ ALKALMAZOTTAKTÓL, HOGY FIZESSÉK A TB-T MAGUK UTÁN ÁPRILIS 1-TŐL. A MUNKÁLTATÓ ÁPRILIS 8-ÁN DÉLUTÁN JELENTI LE, HOGY AZ ALKALMAZOTTAKNAK NEM ÉL A JOGVISZONYUK. KÉRDÉSEM AZ LENNE, HOGY HA NEM BOCSÁT EL, ÉS NINCS KÖZÖS FELMONDÁS, HOGY TUD ÚGY KIJELENTENI, HOGY ÉN FIZESSEM MAGAM UTÁN A TB-T? ILLETVE FEL TUDOK-E MONDANI, HOGY MUNKANÉLKÜLIRE EL TUDJAK MENNI? VAGY MÁR KÉSŐ, HA KIJELENTETT? 

 

Nem tudom, hogy tudja Önöket kijelenteni, ha még munkaviszonyban állnak. Természetesen bármikor indoklás nélkül 30 napos felmondási idővel megszüntetheti a munkaviszonyát, ez esetben jogosult lenne álláskeresési támogatásra.

85. OPERÁTORKÉNT DOLGOZOM EGY MULTINACIONÁLIS CÉGNÉL, AHOL A GÉPEK FERTŐTLENÍTÉSE NEM VALÓSUL MEG ÉS A MIN. 1,5 MÉTERES TÁVOLSÁG SEM KIVITELEZHETŐ.

HÚSZ ÉVE VAGYOK KRÓNIKUS BETEG (ALLERGIÁS ASZTMA). A KÉRDÉSEM A KÖVETKEZŐ LENNE: JELEN HELYZETBEN A MUNKÁLTATÓMTÓL KÉRHETEK MÉLTÁNYOSSÁGOT A VESZÉLYEZTETTET HELYZETEMRE HIVATKOZVA?

 

Természetesen méltányosságból kérheti a munkavégzés alóli felmentését, azonban ehhez nem köteles a munkáltató hozzájárulni.

86. 64 ÉVES VAGYOK. 3 ÉVE ROSSZINDULATÚ MELANÓMÁM VOLT, MAGAS VÉRNYOMÁSBAN, CUKORBETEGSÉGBEN ÉS SZÍVÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDEK. 8 HÓNAP VÁLASZT EL A NYUGDÍJTÓL.

IDŐSEK OTTHONÁBAN DOLGOZOM, ÉS A KÓRHÁZBÓL HAZAJÖTT, NEM TESZTELT KARANTÉNOS BETEGEK ÁPOLÁSÁVAL BÍZNAK MEG. SZERINTEM EZ ETIKÁTLAN. SENKI ILYEN IDŐS NINCS, LEGNAGYOBB KOCKÁZATÚ DOLGOZÓ VAGYOK. MEGTAGADHATOM-E EZT A FELADATOT? 

 

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Az Mt. 54. § (2) alapján a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A közvetlen veszélyeztetés kérdéses, és szubjektív azonban.

87. EGY 8-10 FŐS VÁLLALKOZÁSNÁL A DOLGOZÓK NEM TARTJÁK BE AZ ALAPVETŐ HIGIÉNIAI SZABÁLYOKAT

A MUNKÁLTATÓ SEM KÉPES RÁVENNI ŐKET, (PL. NEM HASZNÁLJÁK A KÉZFERTŐTLENÍTŐT, NEM TARTJÁK BE A 1,5 M TÁVOLSÁGOT, KOLLEKTÍVEN EBÉDELNEK EGY KISMÉRETŰ EBÉDLŐBEN, AHOL KÖZÖSEN HASZNÁLJÁK A HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖKET, POHARAKAT, TÁNYÉROKAT). IDEGENEKKEL NEM TARTJÁK A 1,5 M TÁVOLSÁGOT, SEM A MESSZIRŐL JÖTT SOFŐRREL ÁRUÁTVÉTELKOR, NEM HORDANAK MASZKOT, KESZTYŰT. A MUNKÁLTATÓ NEM TESZI SZÓVÁ, MERT AZT MONDJA, HOGY A MUNKAVÁLLALÓI BIZTONSÁGBAN ÉRZIK MAGUKAT A MUNKAHELYÜKÖN. ÉN EZZEL NEM ÉRTEK EGYET, HISZEN MINDENKI MÁS HÁZTARTÁSBÓL ÉRKEZIK A MUNKAHELYRE. EZZEL VESZÉLYEZTETIK AZ ÉN EGÉSZSÉGEMET IS, HISZ A NAP FOLYAMÁN TÖBBSZÖR KELL TALÁLKOZNOM VELÜK ÉS KÉRÉSEM ELLENÉRE SEM TARTJÁK VELEM A MEGFELELŐ TÁVOLSÁGOT. FELHÁBORODNAK, HA KÉZFERTŐTLENÍTÉSRŐL VAGY MASZK VISELÉSÉRŐL BESZÉLEK. (FIZIKAI ALKALMAZOTTAKRÓL BESZÉLEK.)
MEGTAGADHATOM-E A MUNKÁT VAGY MILYEN SZERVHEZ FORDULHATOK PANASZOMMAL? 53 ÉVES VAGYOK, MAGAS VÉRNYOMÁSRA ÉS SZÍVRITMUS ZAVARRA SZEDEK GYÓGYSZERT. 

 

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Az Mt. 54. § (2) alapján a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A közvetlen veszélyeztetés kérdéses, és szubjektív azonban. Jelen esetben a munkáltató biztosítja a higiéniás feltételeket, azonban nem ellenőrzi azok betartását, kérdéses, hogy ez közvetlenül vagy súlyosan veszélyezteti-e az adott munkavállaló életét.

88. ANNYI KÉRDÉSEM MERÜLT MÉG FEL, HOGY JELEN ESETBEN A TB-T IS VALÓBAN NEKEM KELL FIZETNEM ÖNMAGAM UTÁN?

Igen, amennyiben a munkáltató nem fizet önnek bért, akkor biztosítása szünetel. A biztosítás szünetelésének időtartama alatt a munkavállaló köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, annak érdekében, hogy folytatólagosan jogosult legyen az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Ennek a járuléknak az összege havonta 7.710 forint, illetve naponta 257 forint. Vélhetően ez a szabály azonban május 1-től változni fog, a munkáltatót fogja terheli ezen fizetési kötelezettség, azonban jogszabály még nem jelent meg.

89.MUNKÁLTATÓ EGYÁLTALÁN NEM HAJLANDÓ VÉGKIELÉGÍTÉST FIZETNI /20ÉV.

KETTŐ VÁLASZTÁS ELÉ ÁLLÍTOTT: KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL FELMONDÁS VAGY HETI 5 ÓRÁBAN BEJELENTÉS. MIT TEHETEK? 

 

Nem létezik közös megegyezéssel felmondás, feltételezem, munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését értik ez alatt, illetve munkaszerződés módosítást közös megegyezéssel. A munkavállaló nem köteles ezekhez hozzájárulni, tehát nem kötelezhető megállapodások aláírására. Amennyiben nem járul hozzá ezen okiratok aláírásához, úgy munkáltatói felmondással kell megszüntetni a munkaviszonyt, amely alapján végkielégítést kell fizetni.

90.MÁJUSBAN LESZ 4 ÉVE, HOGY EGY VÁLLALKOZÓNÁL DOLGOZOM, MINT SZAKÁCS. EZ A MUNKA 4 ÓRÁS. A KORONAVÍRUS MIATT MÁRCIUS 20-TÓL NEM ÜZEMEL.

ÉN, MINT VESZÉLYEZTETTET NYUGDÍJAS MÁRCIUS 13-ÁN DOLGOZTAM UTOLJÁRA. A MUNKAADÓM MONDTA, HOGY MARADJAK OTTHON ÉS MAJD MEGLÁTJUK, HOGY ALAKUL A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET. TÖBB ÍZBEN SZERETTEM VOLNA VELE KOMMUNIKÁLNI, HOGY TULAJDONKÉPPEN MILYEN ALAPON, MILYEN MINŐSÉGBEN MARADOK ITTHON, DE AZ ÍRÁSAIMRA NEM VÁLASZOL. NEM MONDOTT FEL NEKEM ÉS NEM ÁLLAPODTUNK MEG ABBAN SEM, HOGY FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGON VAGYOK-E ITTHON, DE A KÉT HETI BÉREMET SEM AKARJA KIFIZETNI. A BÉRPAPÍROMAT, SŐT, MÉG A JELENLÉTI ÍVET SEM TÖLTÖTTEM KI. TELJESEN ELZÁRKÓZIK MINDENTŐL. ILYEN ESETBEN MIT TEHETEK? HA FELMONDOK ARRA HIVATKOZVA, HOGY NEM FIZETETT KI ENGEM, AKKOR JÁR-E VÉGKIELÉGÍTÉS VAGY AZ EDDIGI ELMARADT BÉREMET BEHAJTHATOM-E RAJTA? 

 

Munkavállalói azonnali hatályú felmondással esetleg megszüntetheti a munkaviszonyát, mivel a munkáltató nem tesz eleget foglalkoztatási és bérfizetési kötelezettségének. Ez esetben amennyiben nem jogszerű a felmondás meg kell fizetni az Ön részére a felmondási időre járó bért és végkielégítést. Amennyiben önként a társaság ezt nem teszi meg, úgy Önnek kell keresetet benyújtania a volt munkáltatója ellen.

91. A SZOMSZÉDOS LAKÁSSZÖVETKEZETNÉL A HÁZFELÜGYELŐK RÉSZÉRE – A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE TEKINTETTEL – VESZÉLYESSÉGI PÓTLÉKOT ÁLLAPÍTOTTAK MEG.

MIUTÁN EZZEL KAPCSOLATBAN SEHOL NEM TALÁLTAM ÉRTÉKELHETŐ INFORMÁCIÓT, SEGÍTSÉGÜKET KÉREM. (KÉRDEZTEM A SZOMSZÉDOS LAKÁSSZÖVETKEZET ILLETÉKESEIT, DE NEM HAJLANDÓAK VÁLASZOLNI AZ ERRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEMRE.) JOGSZERŰEN JÁR-E EZ A PÓTLÉK? HA IGEN, MENNYI A MÉRTÉKE?  

 

Tudomásom szerint nincsen jogszabály által előírt kötelező pótlék lakásszövetkezet részére dolgozóknak.

92. Egy 11-ik kerületben lévő öregotthon konyháján dolgozom (tálalókonyha) folyamatos munkarendben, közalkalmazott vagyok. A kérdésem az, hogy jár e nekünk valamiféle kedvezmény, járulékcsökkentés a fizetésnél?

Ilyen kevés adat alapján nem tudok választ adni, de véleményem szerint nem jár.

93. GAZDASÁGI VEZETŐKÉNT DOLGOZOM EGY IDŐSEK OTTHONÁBAN.

AZ A MUNKÁLTATÓI STRATÉGIA, HOGY AMENNYIBEN LESZ FERTŐZÖTT AZ INTÉZMÉNYBEN, ÁTSZERVEZIK A MUNKAIDŐ BEOSZTÁST ÉS CSAPATOKAT ALAKÍTANAK KI, MINDENKIT BEVONNAK ÉS 5 NAP MUNKA 10 NAP OTTHON TARTÓZKODÁS FORMÁJÁBAN MINDENKINEK RÉSZT KELL VENNI A NAPI ÁLTALÁNOS MUNKÁBAN. (ÉTKEZTETÉS, MOSOGATÁS, TAKARÍTÁS STB.) KÖTELEZHETNEK ERRE? KÖTELES VAGYOK AZT BEVÁLLALNI, HOGY ADDIG MEG NEM FERTŐZŐDVE GAZDASÁGI VEZETŐKÉNT BEÁLLJAK EGY CSAPATBA ÉS KITEGYEM MAGAMAT A MEGFERTŐZŐDÉS VESZÉLYÉNEK?

 

A 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete alapján az idősek otthonában foglalkoztatottak számára a veszélyhelyzet időtartama alatt 24 órás műszak is elrendelhető, a 24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő pihenőidőt kell biztosítani. Nem egyértelmű, hogy 5 nap alatt milyen munkarendben dolgoznak. Azonban 5 nap munka és 10 nap pihenőidő megfelelhet a jogszabálynak amennyiben nem 24 órát dolgoznak.

94. VÉDETT KORBAN LÉVŐ MUNKAVÁLLALÓNAK AKARNAK FELMONDANI (2 ÉVE VAN A NYUGDÍJIG: 60 ÉV BETÖLTÉSE, 40 ÉV MUNKAVISZONY) MEGTEHETIK-E? KORONAVÍRUS JÁRVÁNYRA HIVATKOZNAK!

Igen megtehetik, amennyiben nincsen a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör.

 

95. ÉN A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN DOLGOZOM. FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZOCIÁLIS INTÉZETBEN VAGYOK KARBANTARTÓ, GÉPKOCSIVEZETŐ! KETTEN VAGYUNK EZEN A TELEPHELYEN A FENTI BEOSZTÁSBAN.

AZ INTÉZETHEZ TÖBB TELEPHELY TARTOZIK, ÉS ÖSSZESEN 10- EN VAGYUNK KARBANTARTÓK! SOKAT TÚLÓRÁZUNK AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ASSZONY KÉRÉSÉRE, SOKSZOR MÉG HÉTVÉGÉN IS. MIÓTA KIHIRDETTÉK A SZÜKSÉGHELYZETET AZÓTA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ASSZONY MEGTILTOTTA A SZABADSÁGOT, VALAMINT A TÚLÓRA LECSÚSZTATÁST! IDÉZEM: " SENKI NEM MEGY SEHOVA" EZT ÁLTALÁBAN ORDÍTVA TESZI. PEDIG AHOGY EMLÍTETTEM 10 - EN VAGYUNK, TEHÁT ESETLEG EGY-EGY NAPOT CSÚSZTATNÁNK. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ASSZONY AZT ÁLLÍTJA, HOGY ÁLLAMILAG KI LETT HIRDETVE, HOGY NEM LEHET SZABIRA MENNI ÉS PIHENŐRE CSAK NAGYON INDOKOLT ESETBEN! KÉRDÉSEM LENNE, HOGY VALÓBAN HIRDETTEK-E ILYET KI! ÉN NEM TALÁLOK ILYET SEHOL SEM! 

 

Tudomásom szerint nincsen kihirdetve a szociális szférában szabadság és pihenőidő kiadásának a tilalma.

96. 20 FŐS TERMELŐ ÜZEMÜNKKEL KAPCSOLATBAN LENNE KÉRDÉSEM.

MI TÖRTÉNNE ABBAN AZ ESETBEN, HA ESETLEGESEN VALAMELY ALKALMAZOTTUNKNÁL KORONAVÍRUS FERTŐZÉST MUTATNÁNAK KI?  MI LENNE A TOVÁBBI TEENDŐNK? SZERETNÉNK MEGISMERNI A LEHETŐSÉGEKET, HA NETÁN EZ BEKÖVETKEZNE. 

TERMÉSZETESEN NAGYON MAGAS HIGIÉNIA KÖVETELMÉNYEK KÖZÖTT VÉGZIK A MANKÁJUKAT. A VÉDŐ MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ, A FERTŐTLENÍTÉS FOLYAMATOS. A TERMELÉS FOLYTATÓDHATNA? KOLLÉGÁKAT TESZTELNI KELL? 

 

Ezt a hatóság, az illetékes tisztifőorvos dönti el. A tisztifőorvos dönt a zárlatról és egyéb intézkedésről.

97. ÁPRILIS 1-JÉVEL A MUNKÁLTATÓM 4 ÓRÁRA CSÖKKENTETTE A MUNKAVISZONYOMAT 8 ÓRÁRÓL.

JÁR-E NEKEM A KIESETT JÖVEDELMEMRE BÁRMILYEN TÁMOGATÁS?

 

Amennyiben a 105/2020 Korm rendeletben foglalt támogatási feltételeknek megfelel és közösen kérelmezik a támogatást a munkáltatóval, akkor részesülhet támogatásban.

 

98. IDŐKÖZBEN LESZŰKÜLT A KÉRDÉSEIM SORA, MIVEL A MAI NAPON BEADTAM A FELMONDÁSOMAT.

A FELMONDÁSI IDŐRE SZÁMÍTOTT MUNKABÉRT VALAMI HOMÁLYOS, A FELFÜGGESZTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓ INDOKKAL LE AKARJÁK CSÖKKENTENI. ENNEK VAN BÁRMI JOGALAPJA?

 

Nincsen alapja, a felmondási idő 30 nap, ezt lerövidíteni csak közös megegyezéssel lehet.

99. FIZETETLEN SZABADSÁGON VAGYOK, MIT KAPHATOK ERRE A HÓNAPRA? MIT TEHETEK, HOGY LEGYEN JÖVEDELMEM?

Amennyiben a munkáltató nem fizet önnek bért, akkor biztosítása szünetel. A biztosítás szünetelésének időtartama alatt a munkavállaló köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, annak érdekében, hogy folytatólagosan jogosult legyen az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Ennek a járuléknak az összege havonta 7.710 forint, illetve naponta 257 forint. Vélhetően ez a szabály azonban május 1-től változni fog, a munkáltatót fogja terheli ezen fizetési kötelezettség, azonban jogszabály még nem jelent meg. Esetleg felmondhat, ebben az esetben a munkaviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra lehet jogosult, amennyiben a feltételek fennállnak.

100. EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ VAGYOK CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ EGY KÓRHÁZBAN.

JELENLEG FÉLÁLLÁSBAN DOLGOZOM, MIVEL IKERFIAIM VANNAK, AKIK 4 ÉVESEK LESZNEK. TARTÓSAN BETEGEK. A JÁRVÁNY MIATT MOST ITTHON VAGYOK VELÜK ÉS A SZABADSÁGOMAT TÖLTÖM.  ÚGY ÉRTESÜLTEM, HOGY HA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZABADSÁGOM LETELIK, AKKOR VAGY VISSZA MEGYEK DOLGOZNI, VAGY PEDIG FIZETETLEN SZABADSÁGRA MEGYEK VELÜK. KÉRDÉSEM AZ LENNE, HOGY TÖRVÉNYILEG EZ SZABÁLYOS? VAN MÁS LEHETŐSÉG?

 

Ha letelik a szabadsága akkor valóban vissza kell mennie dolgozni.

 

101. AZ EGYIK ISMERŐSÖM MUNKAHELYÉN 11 ÉS 12 ÓRÁS MUNKAREND VAN. MUNKAKÖRTŐL FÜGG, HOGY 11 ÓRÁBAN VAGY 12-BEN KELL DOLGOZNI.

A KORONAVÍRUS MIATT A DOLGOZÓKAT KÉTFELÉ OSZTOTTÁK, S AZ EGYIK FELE DOLGOZIK 3 NAPOT MAJD A MÁSIK FELE. A VEZETŐSÉG AZT MONDTA, HOGY HA AZ EGYIK CSAPATBAN LESZ FERTŐZÖTT, AKKOR A MÁSIK CSAPATNAK KELL DOLGOZNIA 2 HÉTEN KERESZTÜL. (TERMÉSZETESEN UTÁNA 2 HÉTIG NEM MENNEK)

 

A KÉRDÉSEM AZ, HOGY EZ ÍGY SZABÁLYOS-E, HOGY EGYHUZAMBAN DOLGOZIK AZ EMBER 14*12 ÓRÁT?

 

A Munkatörvénykönyve alapján nem szabályos, azonban a veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató megállapodhatnak az Mt.-től eltérő munkaidőbeosztásról is. Egyebekben lehetséges, hogy kollektív szerződés van érvényben, amely ezt lehetővé teszi.

102. CÉGÜNK LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÓ GYŐR EGYIK LEGNAGYOBB CÉGÉNÉL.

A MUNKÁLTATÓNK MINDEN DOLGOZÓJÁNAK KÜLDÖTT EGY LEVELET, AMIBEN KÉT LEHETŐSÉGET AJÁNL NEKÜNK ÁPRILIS 20-30-IG: VÁLLALJUK A FIZETETLEN SZABADSÁGOT, VAGY PEDIG ELVÁLLALUNK BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKÉN FELAJÁNLOTT MUNKÁT, AHOVA MAGÁNÚTON KELL ELJUTNUNK. TÖMEGKÖZLEKEDÉST 100 %-ÁT FIZETIK UTÓLAG, SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL VALÓ KÖZLEKEDÉST PEDIG 15 FT/KM. ÉN ÚGY GONDOLOM, HOGY EZT IGAZÁBÓL SENKI SEM TUDJA VÁLLALNI, MERT VAN OLYAN KOLLÉGA, AKI OLYAN HELYEN LAKIK, HOGY CSAK VÁLLALATI BUSSZAL TUD BEJÖNNI GYŐRBE IS, BP.-RE MEG KÉPTELENSÉG LENNE NEKI FELJUTNI. TEHÁT MARAD A FIZETETLEN SZABADSÁG. IGAZÁBÓL NEM TUDNI, HOGY A CÉG MIKOR KEZDI MEG A MUNKÁT, (MI IS A MÉDIÁBÓL TUDUNK MINDENT, AMI OTT TÖRTÉNIK), DE HA ELINDUL A TERMELÉS, MI IS INDULUNK. EZÉRT SZERETNÉM MEGKÉRDEZNI ÖNT, HOGY JOGOSAN KÜLD MINKET A CÉG FIZETETLEN SZABADSÁGRA ÉS ÍRJUK E ALÁ A MEGÁLLAPODÁST, VAGY SEM. 

 

Ehhez több információra lenne szükségem, amennyiben a munkáltató rajta kívül álló ok miatt nem tudja Önt foglalkoztatni, úgy nem köteles bért fizetni és akkor jogszerűen jár el.

 

103. DOHÁNYBOLTBAN DOLGOZOM. 8 ÓRÁBAN, KÉT MŰSZAKBAN DOLGOZUNK 4-EN. KÉT HETE 2 MUNKATÁRSAMAT ELKÜLDTE A FŐNÖK, ÍGY KETTEN MARADTUNK.

KÉT HÉTIG MINDENNAP DOLGOZTUNK VÁLTÁSBAN A KOLLÉGANŐMMEL, ÉS A DUPLA ANNYI MUNKÁT A MUNKÁLTATÓ SEMMIVEL NEM HONORÁLTA.  MOST, HOGY A NYITVATARTÁSI IDŐNK 15 ÓRÁIG SZÓL, CSÖKKENTENI AKARJA A BEJELENTETT ÓRÁINK SZÁMÁT ÉS A FIZETÉSÜNKET IS. MI TÉVŐK LEGYÜNK EBBEN A HELYZETBEN? NÉGY DOLGOZÓT IGÉNYLŐ BOLTRÓL BESZÉLÜNK, AHOL NINCS PLEXI, ILLETVE NINCSENEK MEG A MEGFELELŐ ÓVINTÉZKEDÉSEK SEM A VÍRUS MEGELŐZÉSÉRE. 

 

Nem tudom milyen munkarendben dolgoznak, munkaidőkeretben vagy általános munkarendben, ezért nem tudok válaszolni arra, hogy milyen juttatás jár Önöknek a kettő hét miatt.

 

104. AZ LENNE A KÉRDÉSEM, HOGY 8 ÓRÁS BEJELENTÉSSEL, FIZETÉS NÉLKÜLI ÁLLÁSIDŐ ALATT EL LEHET-E MENNI BETEGÁLLOMÁNYBA?

Nem lehet, mert szünetel a biztosítás. 

105. NEM ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ, NONPROFIT BÖLCSŐDÉBEN DOLGOZOM KISGYERMEKNEVELŐKÉNT.

A KIALAKULT JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ALAPJÁN MÁRCIUS 18-A ÓTA INTÉZMÉNYÜNK NEM FOGAD GYEREKEKET. EZT A MUNKÁT HOME OFFICE-BAN NEM LEHET VÉGEZNI. TEHÁT AZÓTA SZABADSÁGON VAGYUNK. MUNKASZERZŐDÉSEM HATÁROZOTT IDŐRE SZÓL, AMIT MINDEN ÉVBEN MEGHOSSZABBÍTANAK.  50 ÉVES VAGYOK, MÁR 15 ÉVE DOLGOZOM ENNÉL A CÉGNÉL, UGYANABBAN A MUNKAKÖRBEN. AZ LENNE A KÉRDÉSEM, HOGY MEDDIG LEHETEK SZABADSÁGON, ILLETVE, HA ELFOGY, AKKOR MILYEN BÉREZÉSRE SZÁMÍTHATOK, VAGY VAN OLYAN MEGOLDÁS, AMIRŐL ESETLEG NEM TUDOK, MERT NEM VAGYOK BENNE JÁRTAS ÉS ESETLEG A MUNKAADÓM SEM TUD RÓLA. 

 

A munkáltató döntése, hogy meddig lesz szabadságon, esetleg pótszabadságot is kiadhat. A szabadságok kiadása után vagy munkavégzés nélkül fizeti a munkáltató a bért vagy külső elháríthatatlan okra hivatkozással nem fizet bért.

 

106. JELEN HELYZETBEN IS NYITOTT SZEMMEL JÁRTAM AZ ÁLLÁS AJÁNLATOK TERÉN, KÜLÖNBÖZŐ PROBLÉMÁK MIATT, ÉS PONT EBBEN AZ IDŐSZAKBAN TALÁLTAM EGY MÁSIK MUNKAHELYET, AKIK POZITÍVAN JELEZTEK VISSZA.

ÍGY BENYÚJTHATOK- E AZONNALI HATÁLLYAL FELMONDÁST GYERMEKEK FELÜGYELETÉRE HIVATKOZVA? 

 

Az információk alapján nem nyújthat be azonnali hatályú felmondást, azonban amennyiben a felmondási ideje alatt nem kell munkát végeznie és a munkáltató megengedi, akkor másodállást vállalhat a felmondási ideje alatt. Egyebekben a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésében is megállapodhatnak.

107. MUNKÁLTATÓM A MAI NAPON ELÉM TOLT EGY PAPÍRT, AMIN AZ ÁLLT, HOGY IGAZOLT FIZETETLEN TÁVOLLÉTET RENDEL EL.

KÉRDÉSEM AZ LENNE, HOGY EZT A JELEN HELYZETBEN JOGSZERŰEN MEGTEHETI E?

 HIVATKOZIK AZ MT. 146. PARAGRAFUS 1. BEKEZDÉSÉRE, HOGY ELHÁRÍTHATATLAN KÜLSŐ OK ESETÉN FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL IGAZOLT TÁVOLLÉTET RENDELHET EL. A FŐ OK JELENLEG NEM A JÁRVÁNY, HANEM A MEGRENDELÉSEK HIÁNYA ÉS A VEVŐK FIZETÉSÉNEK CSÚSZÁSA.

 

Alapvetően amennyiben elháríthatatlan külső ok miatt nem tudja Önt munkával ellátni, akkor nem köteles a munkáltató ezen időszakra bért fizetni. Az elháríthatatlan külső ok jogszabályi korlát vagy tiltás lehet. az információk alapján nem egyértelmű, hogy ezen objektív ok fennáll-e.

108. ÉDESANYÁM HELYZETÉVEL KAPCSOLATBAN SZERETNÉK SEGÍTSÉGET KÉRNI. A JÁRVÁNYHELYZET LEGELEJÉN BEZÁRT A MUNKAHELYE, USZODÁBAN DOLGOZOTT.

VENDÉGEKET NEM FOGADOTT, DE A MUNKAVÁLLALÓK MEHETTEK DOLGOZNI EGYÉB FELADATOKKAL BÍZTÁK MEG ŐKET. 2 HÉT UTÁN MINDENKIT HAZAKÜLDTEK, HOGY TÖLTSE A SZABADSÁGÁT. 

A MAI NAPON AZT A TÁJÉKOZTATÁST KAPTÁK, HOGY MINDENKINEK 50% CSÖKKENTIK A BÉRÉT, DE NEM KELL BEMENNI DOLGOZNI.

 

ÉDESANYÁM NYUGDÍJ MELLETT DOLGOZIK. AZT A TÁJÉKOZTATÁST KAPTA, HOGY EZ RÁ NEM VONATKOZIK, Ő UGYANÚGY A SZABADSÁGÁT TÖLTI, HA EZ ELFOGY AKKOR FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGRA KELL MENNIE. 

 

VAJON EZ RENDBEN VAN ÍGY? Ő MIÉRT NEM KÉRHETI A 50% BÉRCSÖKKENTÉST? 

 

Nincsen rendben, és ez alapvetően sérti az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét. Azonban pontosabb információra lenne szükséges a teljeskörű válasz megadásához.